Späť na novinky
21 Dec, 2021

Vyhlásenie spoločností Incheba a JTRE k hodnoteniu štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra

Kongres

Spoločnosti Incheba a J&T Real Estate (JTRE) považujú postup Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC) pri výbere lokality a partnera pre výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave za netransparentný, nedôveryhodný a šitý na mieru pre jedného z uchádzačov. Obe spoločnosti počas celého procesu vedeného pracovnou skupinou OZ NKKC vyjadrovali viaceré výhrady a upozorňovali na nedostatočnú komunikáciu a verejnú kontrolu prípravy štúdie uskutočniteľnosti pre projekt, ktorý sa uchádza o štátnu pomoc vo výške 60 miliónov eur. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR v hodnotení štúdie uskutočniteľnosti potvrdil viaceré výhrady Incheby a JTRE.

Zmyslom štúdie uskutočniteľnosti je „odpovedať na otázku, či má pre štát zmysel zaoberať sa prípravou a realizáciou projektu, resp. či pre projekt existuje reálna potreba“ (metodická príručka MF SR k PPP projektom). Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt Národného kultúrneho a kongresového centra by mala odpovedať najmä na otázku, či Bratislava a Slovensko potrebuje takéto zariadenia a aké parametre by malo spĺňať, aby dokázalo štátom investované prostriedky v rôznych formách a synergiách priniesť naspäť do štátneho rozpočtu. Nemalo by teda ísť o výber konkrétnej lokality a partnera na vybudovanie centra s vopred určenými parametrami, ktoré vychádzajú z doteraz nezverejnenej analýzy spoločnosti EY.

Štúdia uskutočniteľnosti, ktorú predložilo OZ NKKC, nielenže posudzuje iba jeden z viacerých možných variantov kapacity a štandardu vybavenia centra, ale dokonca iba jeden konkrétny projekt (Nový Istropolis) od jedného z troch uchádzačov, ktorí predložili ponuky. Incheba a JTRE od začiatku upozorňovali pracovnú skupinu OZ NKKC a verejnosť, že iba posúdenie rôznych variantov, teda napríklad aj centra s menšou alebo väčšou kapacitou, alebo možnosti rozdelenia štátnej podpory medzi viacero projektov, vrátane renovácie existujúcich objektov, môže ukázať, ktorá možnosť prináša pre štát najlepšiu hodnotu za peniaze. Obaja uchádzači pritom prezentovali pracovnej skupine aj alternatívne projekty s nižšími nárokmi na investičné náklady a teda aj na štátnu pomoc. Pracovná skupina však tieto možnosti vylúčila pre nesúlad s vopred stanovenými parametrami centra.

ÚHP v hodnotení štúdie uskutočniteľnosti od OZ NKKC vyslovene konštatuje, že na jej základe nie je možné posúdiť, či je projekt (Nový Istropolis) najlepšia hodnota za peniaze. Hodnotenie ÚHP tiež uvádza, že štandardne by mal štát porovnať všetky relevantné alternatívy rozvoja kultúry a kongresového cestovného ruchu a konštatuje, že „multikriteriálna analýza by nemala zohľadňovať pripravenosť realizácie projektu. Štandardne by mal štát porovnať všetky relevantné lokality s ohľadom na neskoršiu realizáciu. Relevantné lokality, ktoré spĺňajú základné požiadavky, by mali byť hodnotené ekonomickou analýzou, ktorá zohľadňuje napríklad neskoršie spustenie do prevádzky.“ Zároveň odporúča prehodnotiť rozsah a štandard projektu, čo môže znížiť celkovú cenu a výšku štátnej pomoci. ÚHP tak potvrdzuje hlavné výhrady Incheby a JTRE voči postupu OZ NKKC.

Stotožňujeme sa aj s konštatovaním ÚHP, že „štandardne by vzhľadom na prierezový charakter NKKC mal štúdiu pripraviť štát, na základe rozdelenia kompetencií optimálne Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré cez organizáciu Slovakia Travel zastrešuje aj kongresovú turistiku.“

Dodávame, že celému procesu prípravy projektu NKKC od začiatku chýba verejná kontrola. V pracovnej skupine nemal štát žiadne zastúpenie a medzi členmi nebol predstaviteľ samosprávy ani odborník na oblasť MICE (kongresy, konferencie, výstavy, stretnutia, incentíva). Príprava štúdie uskutočniteľnosti pracovnou skupinou zostavenou OZ NKKC vychádza z uznesenia vlády SR, ktorým vláda poverila OZ NKKC iba niekoľko dní po jeho založení Globsecom a Iniciatívou za kultúrne a kongresové centrum. Uznesenie prevzalo požiadavky na budúce NKKC zo štúdie spoločnosti EY, ktorú si objednal a financoval Globsec a nikdy nebola zverejnená. Nie je preto jasné, na základe čoho dospela k požadovanej kapacite a parametrom centra zhodnými s projektom Nový Istropolis, ktorý bol predstavený v rovnakom čase.

Štúdia EY a tým aj uznesenie vlády vychádzali z niektorých nesprávnych východísk, na ktoré sme od začiatku upozorňovali. Ide najmä o nepravdivé tvrdenie, že  Bratislava ako jediné hlavné mesto v Európe nemá kongresové či kultúrne centrum, dokonca ani mestskú kultúrnu halu. Uvedené tvrdenie nezohľadňuje existenciu priestorov, ktoré v súčasnosti v hlavnom meste existujú. Len Incheba disponuje viacerými rozsiahlymi priestormi, pričom sa tu už uskutočnilo viac ako 250 koncertov, medzi ktorými nechýbali koncerty špičkových svetových interpretov, a viac ako 110 kongresov vrátane množstva štátnických podujatí na najvyššej úrovni. Štúdia EY ani pracovná skupina OZ NKKC počas prípravy štúdie uskutočniteľnosti nijako nereflektovali ani zmeny, ktoré do odvetvia MICE môže priniesť a prináša pandémia.

Počas celej komunikácie Incheba aj JTRE odovzdali pracovnej skupine množstvo know-how o organizácii a fungovaní kongresových centier, ale nedostali odpovede na otázky a žiadosti o spresnenie kritérií výberu lokality a partnera, parametrov centra, požiadaviek na jeho vybavenie a prevádzku, úlohy developera pri výbere dodávateľov alebo prístupu k výberu prevádzkovateľa centra, bez ktorého nie je možné zvoliť vhodný štandard vybavenia a ekonomický model prevádzky, na čo poukázalo aj ÚHP.

Predstavitelia OZ NKKC odmietali verejnú diskusiu s uchádzačmi a odborníkmi a komunikácia s Inchebou a JTRE nebola zo strany občianskeho združenia korektná. Svedčí o tom aj samotný fakt, že o výsledkoch štúdie uskutočniteľnosti sme sa dozvedeli z médií a nie priamo od OZ NKKC. Samotné načasovanie zverejnenia 300-stranovej štúdie krátko pred Vianocami, počas vrcholiacej pandémie a v neskorých večerných hodinách nám nedovolilo adekvátne zareagovať. Na samotnú štúdiu uskutočniteľnosti budeme reagovať až po jej podrobnom preštudovaní.

Vyzývame preto OZ NKKC na súhlas so zverejnením vzájomnej komunikácie, ktorá by potvrdila naše výhrady voči zavádzajúcim a nekorektným tvrdeniam predstaviteľov pracovnej skupiny, ktorými obhajuje nezaradenie našich projektov do štúdie uskutočniteľnosti. Zároveň sme pripravení poskytnúť naše know-how a skúsenosti vo verejnej diskusii o projekte kultúrneho a kongresového centra v Bratislave.