Späť na novinky
11 Aug, 2021

Využije Bratislava šancu dostať sa na kongresovú mapu sveta?

Velka sala

Ako využiť príležitosť vybudovať pre Slovensko a Bratislavu moderné multifunkčné kultúrne a kongresové centrum, ktoré by splnilo náročné požiadavky organizátorov medzinárodných podujatí a zaručilo štátu návratnosť prisľúbenej investície?  JTRE ako popredný slovenský developer sa už viac ako päť rokov venuje téme vybudovania takéhoto centra. Preto poverilo renomovanú spoločnosť Guarant International úlohou vypracovať podrobnú analýzu odvetvia kongresového turizmu (tzv. segmentu MICE) (Meetings - stretnutia, Incentives - incentíva, Conferences - kongresy a konferencie, Exhibitions – výstavy a podujatia). Štúdia od  organizátora medzinárodných podujatí s desiatkami rokov skúseností má za cieľ navrhnúť odporúčania pre potreby Bratislavy, ale najmä naštartovať fundovanú verejnú diskusiu.  Podľa JTRE práve odborná diskusia v doterajšom procese hľadania vhodnej lokality a partnera pre výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra chýbala. Diskusia by sa mala zaoberať aj veľkosťou centra, na ktoré môže štát poskytnúť finančnú pomoc až 60 miliónov eur.

Vláda SR vo februári 2020 schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov občianskemu združeniu Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC) na projekt vybudovania Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave a neskôr poverila toto občianske združenie do 15. augusta 2021 predložiť štúdiu uskutočniteľnosti zámeru na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze.

Uznesenie vlády, ktorým schválila podporu NKKC, vychádza z analýzy vplyvov vypracovanej poradenskou spoločnosťou EY ešte v roku 2019. Materiál uvádza veľmi podrobne odporúčanú kapacitu, počet a rozlohu miestností budúceho NKKC, všeobecné kritériá pre lokalitu a zdôrazňuje potrebu jeho multifunkčnosti. Parametre technického a iného vybavenia centra však nešpecifikuje. Zároveň zavádzajúco konštatuje, že vybudovanie nového multifunkčného zariadenia so štátnou podporou nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie. Neberie tak do úvahy existujúce priestory, v ktorých sa v súčasnosti konajú veľké kultúrne a spoločenské podujatia, kongresy a konferencie. Samotná analýza EY, spracovaná pre OZ NKKC, nebola nikdy zverejnená, nie je preto jasné, prečo dospela práve k tejto kapacite a konfigurácii centra.

„Analýza EY zdôrazňuje, že NKKC sa musí zamerať na veľkokapacitné medzinárodné podujatia. Toto však nezodpovedá dlhodobým trendom znižovania počtu účastníkov v dôsledku čoraz väčšej špecializácie kongresov, konferencií a ďalších stretnutí. Vo svete sa teda koná z roka na rok viac, ale čoraz menších podujatí. Nehovoriac o nedostatočnej kapacite ubytovania požadovaného štandardu pre takéto veľké podujatia, rádovo tritisíc účastníkov, v Bratislave,“ podotýka Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. Dodáva, že pracovná skupina OZ NKKC sa počas prieskumu trhu na účely vypracovania štúdie uskutočniteľnosti vôbec nezaoberala možnosťou vybudovať centrum s menšou kapacitou, ktoré by mohlo priniesť štátu lepšiu hodnotu za peniaze alebo na vybudovanie viacerých menších zariadení respektíve rekonštrukcie už jestvujúcich. Analýza EY, vypracovaná v roku 2019 nemohla reflektovať vo svete diskutované zmeny, ktoré v odvetví MICE môže spôsobiť a spôsobila prebiehajúca pandémia.

Analýza EY síce hovorí o chýbajúcej systematickej podpore rozvoja odvetvia MICE na Slovensku z hľadiska inštitucionálneho, personálnych kapacít, budovania značky mesta či krajiny a rozvíjania komplexných produktov, ale verejná diskusia na túto tému sa zatiaľ ani nezačala. Pritom vybudovanie mena kongresovej destinácie je beh na dlhú trať, ako vidíme na príklade úspešnej Viedne. Ak deklarujeme záujem postaviť NKKC do roku 2026, s promovaním Bratislavy treba začať okamžite, pretože organizátori podujatí si vyberajú miesto konania spravidla dva – tri až päť rokov vopred.

Výber lokality a partnera vyvoláva otázky

V rámci doterajšieho prieskumu trhu, ktorý má viesť k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti NKKC a odporúčaniu vhodnej lokality a partnera pre vybudovanie centra, absolvovala JTRE ako jeden z troch záujemcov (ďalej Immocap a Incheba) niekoľko kôl online rozhovorov s pracovnou skupinou vytvorenou OZ NKKC. „Posledná komunikácia prebehla začiatkom mája tohto roka, keď sme pracovnej skupine poslali požadované podklady a pripomenuli viacero otázok, ktoré je podľa nás potrebné vyjasniť pre zodpovednú prípravu projektu centra. Počas celej komunikácie sme odovzdali množstvo know-how o organizácii a fungovaní kongresových centier, ale nedostali sme odpovede na otázky a žiadosti o spresnenie kritérií výberu lokality a partnera, parametrov centra, požiadaviek na jeho vybavenie a prevádzku, úlohy developera pri výbere dodávateľov alebo prístupu k výberu prevádzkovateľa centra, bez ktorého nie je možné zvoliť vhodný štandard vybavenia a ekonomický model prevádzky,“ opisuje Pavel Pelikán.

Zmyslom štúdie uskutočniteľnosti má byť v prvom rade to, aby sa štát presvedčil, že zariadenie ako budúce NKKC má pre spoločnosť zmysel a dokáže štátom investované prostriedky v rôznych formách a synergiách priniesť naspäť do štátneho rozpočtu. „My však nevieme, v akom rozsahu bude spracovaná štúdia uskutočniteľnosti. Nevieme, či sa vyhodnotí jeden „víťazný projekt“ alebo všetky tri projekty, ktoré sú v hre o spoluprácu s OZ NKKC. Nevieme, či štúdia uskutočniteľnosti bude zvažovať aj podľa nás pre štát dôležité varianty, ako napríklad centrum s nižšou či vyššou kapacitou ako zadefinovalo OZ NKKC a/alebo rozdelenie 60 miliónov eur pre viac projektov, vrátane možnosti rekonštrukcie jestvujúcich objektov. Pritom iba ak bude štúdia uskutočniteľnosti spracovaná variantne, môže preukázať, ktorá alternatíva je pre štát z pohľadu budúcej prevádzkyschopnosti centra výhodná a má najväčšiu šancu na úspech v získavaní podujatí v segmente MICE alebo kultúrnych podujatí rôzneho zamerania,“ hovorí Pavel Pelikán.

Kultúrne a kongresové centrum budúcnosti

V posledných piatich rokoch pred pandémiou dramaticky klesol počet podujatí nad 500 účastníkov a väčšinu, vyše 60 percent, tvorili stretnutia pre 50 až 249 účastníkov, ukazuje štúdia, ktorú pre JTRE vypracovala spoločnosť Guarant International. Podujatia nad dvetisíc ľudí tvoria dlhodobo len niečo cez dve percentá všetkých podujatí. Všeobecne možno podľa expertov z Guarant International zhrnúť, že v posledných rokoch sa konalo viac, ale menších stretnutí.

V porovnaní s okolitými metropolami je Bratislava bez moderného kongresového centra „šampiónom“ v organizácii stretnutí v priestoroch, ktoré nie sú určené na takýto účel. Ukazuje to na vysokú mieru improvizácie a núdzových riešení, zároveň preto organizátori volia našu metropolu spravidla pre menej lukratívne akcie. Aby NKKC túto medzeru v ponuke priestorov pre kongresy a kultúru zaplnilo, malo by sa podľa štúdie Guarantu prioritne zamerať na MICE podujatia pre 250 až 2 000 návštevníkov. Menšie a väčšie akcie by mali byť doplnkovou klientelou.

Okrem maximálnej flexibility priestorov, ktorú požaduje aj vládny materiál, sú pre centrum budúcnosti nevyhnutné rozsiahlejšie výstavné plochy, priestorné foyer dôležité pre networking a dostatok seminárnych miestností pre intenzívnu individuálnu prácu. Vyžadované je tiež poskytovanie interaktívnych technológií, funkčné vybavenie sál a s rastúcim podielom žien medzi účastníkmi čoraz viac aj dizajn interiéru, moderný a pohodlný nábytok. Pri výbere lokality je pre organizátorov kľúčový bezproblémový prístup zásobovania kamiónmi vo dne i v noci a pre účastníkov sú dôležité voľnočasové možnosti v bezprostrednej blízkosti miesta konania, zhŕňa štúdia Guarantu a upozorňuje že čím skôr bude známy aj budúci prevádzkovateľ centra, tým efektívnejšie bude centrum navrhnuté.

Odporúčania pre bratislavské centrum:

 • reprezentatívna lokalita v blízkosti historického centra mesta s pešou dostupnosťou ubytovania a voľnočasových aktivít (kultúra, wellness, šport, gastro) – územný plán Bratislavy v záväznej textovej časti umiestňuje kultúrno-kongresové centrum na nábrežia Dunaja
 • rýchla dostupnosť z medzinárodných letísk
 • bezkolízny prístup kamiónov zásobovania vo dne i v noci
 • kapacita zameraná prioritne na podujatia pre 250 až 2 000 návštevníkov
 • maximálna flexibilita hlavnej sály s dostatočnou svetlou výškou
 • veľkorysé foyer pre neformálne stretnutia
 • priestranné výstavné priestory pre prezentácie spoločností
 • dostatočné priestory a zázemie pre catering
 • dostatok seminárnych miestností pre pracovné stretnutia
 • možnosť úplne oddeliť účastníkov paralelne konaných podujatí
 • otvorenosť centra a prepojenie s vonkajším verejným priestorom, kde účastníci radi trávia prestávky v parkovej zeleni alebo pri vode
 • ekologická udržateľnosť a bezbariérovosť