Späť na novinky
14 Sep, 2017

JTRE: Rozvoj električky je nevyhnutný pre zabezpečenie obsluhy rozvíjajúcich sa území na oboch stranách Dunaja

JTRE tram

Spoločnosť J&T REAL ESTATE prednedávnom predstavila koncept Spojená Bratislava, ktorej cieľom je v partnerstve s mestom a ďalšími subjektmi vytvoriť na oboch brehoch Dunaja moderné centrum, ktoré bude ťažiť z potenciálu rieky a bude prepojené kvalitnou verejnou dopravou. Do nového centra plánuje JTRE investovať viac ako 1,2 miliardy eur. Neoddeliteľnou súčasťou budovania Spojenej Bratislavy je rozvoj električkovej dopravy, ktorá je aj v strategických dokumentoch mesta považovaná za nosný dopravný systém Bratislavy. Dostatočnú obsluhu rozvíjajúcich sa území hlavného mesta dokáže totiž zabezpečiť iba kvalitná sieť vnútromestskej verejnej dopravy a jej efektívne napojenie na systém integrovanej dopravy v rámci regiónu.

 

Prepojením projektov na ľavom brehu Dunaja ako Eurovea, Klingerka, Panorama City, River Park a Zuckermandel, spoločne s novou štvrťou Nové Lido na petržalskej strane vznikne atraktívne nábrežie, ktoré spojí Bratislavu do jedného kompaktného celku. 

Prudko sa rozvíjajúce územie v zónach Čulenova, Pribinova aj Nové Lido na petržalskej strane prinesie prirodzene v blízkej budúcnosti zvýšené nároky na dopravnú obslužnosť.

Pre lepšiu predstavu, hovoríme o území s viac ako 91 000 zamestnancami a cez 17 000 rezidentmi, a nemožno zabudnúť ani na rastúcu návštevnosť – naše prepočty hovoria až o takmer 100 000 návštevníkoch nového centra denne. Dopravnú obslužnosť takéhoto územia nemožno riešiť rozvojom automobilovej dopravy. Najlogickejším riešením je premyslený rozvoj električkovej siete, ako nosného systému Bratislavy, a efektívny systém P+R (zaparkuj a použi MHD).

Pavel Pelikán
výkonný riaditeľ JTRE

Električková sieť Bratislavy dnes predstavuje približne 40 kilometrov. Rozvinutá je v niekoľkých radiálach. Západná radiála (smer centrum – Karlova Ves – Dúbravka) a tri východné radiály (smer centrum – Rača, smer centrum – Ružinov a smer centrum – Zlaté piesky) sú v prevádzke už roky. Nedávno sa začalo s budovaním južnej radiály na Petržalku. Demografický vývoj a rozvoj Bratislavy ukázal v poslednom období presun ťažiska centrálnej časti mesta východne od Šafárikovho námestia smerom k prístavu, Prievozu a na petržalskú stranu Dunaja. Je nevyhnutné, aby sa pokračovalo s budovaním nových, predĺžením a prepojením existujúcich radiál smerom od centra mesta do mestských častí, ktoré vôbec nie sú, alebo sú nedostatočne obsluhované koľajovou dopravou. Za všetky smery sa ako najaktuálnejší javí dopravne preťažený smer centrum – Slovnaft – Vrakuňa.

Ak chceme dosiahnuť, aby ľudia presadli z áut do verejnej dopravy, potrebujeme do Bratislavy priniesť skutočný systém P+R – to znamená, že električkové radiály smerujúce na okraj mesta musia pre návštevníkov mesta prichádzajúcich autami do mesta z rôznych smerov ponúknuť štandardné možnosti presadnúť z auta na kvalitnú a rýchlu električku.

Pavel Pelikán
výkonný riaditeľ JTRE

Hlavné body investičného zámeru

 

Spoločnosť JTRE podala minulý mesiac na magistrát žiadosť o posúdenie investičného zámeru (IZ), ktorého predmetom sú riešenie vetvy Košická a Prístavná. Hlavnými bodmi investičného zámeru sú predovšetkým návrhy na vybudovanie nového centrálneho koľajového okruhu a prepojenie Ružinovskej a Petržalskej radiály. Vytvoria sa tak predpoklady nielen pre rozvoj vnútromestskej ale aj regionálnej dopravy.

Súčasný stav koľajovej dopravy nezohľadňuje rozvoj a potreby mesta v priestore, kde vzniká nové centrum mesta. My našimi návrhmi nechceme riešiť iba obsluhu rozvíjajúcich sa území, ale pozeráme sa dopravu v meste komplexne a v širšom meradle. Naše návrhy električkových tratí vytvárajú možnosti rozvoja električky juhovýchodným smerom Vrakuňa, Podunajské Biskupice a tiež predpoklady pre jej začlenenie do systému integrovanej dopravy.

 

Vznik ďalších radiál zároveň umožňuje pretrasovávať linky v prípade výpadku, čo má vplyv na bezpečnosť aj plynulosť premávky. Táto možnosť teraz Bratislave chýba.

Pavel Pelikán
výkonný riaditeľ JTRE

V rámci realizácie projektov Spojenej Bratislavy je spoločnosť JTRE pripravená na vlastné náklady (60 mil. eur) vybudovať električkové trate v celkovej dĺžke 4,2 kilometra, čím pomôže vytvoriť nosný mestský električkový okruh. Petržalská radiála by mala prechádzať jadrom ľavobrežného centra medzi Euroveou a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov vznikne úplne nový okruh v širšom centre mesta, porovnateľný napríklad s tým v Londýne. Zámerom koncepcie je rozšíriť existujúcu sieť električkových tratí tak, aby mohlo byť raz Nové Lido, ako aj samotná Petržalka, pohodlne prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

Rozvoj vnútromestskej električkovej siete považujeme za jedinú efektívnu cestu, ako odbremeniť staré aj nové centrum od automobilovej dopravy. Očakávame napríklad, že  vybudovaním vetvy Košická a Prístavná by mohlo dôjsť k úbytku individuálnej automobilovej dopravy v zóne Chalupkova až o 30 percent.

Pavel Pelikán
výkonný riaditeľ JTRE

Po podaní žiadosti o posúdenie investičného zámeru už prebehlo pracovné stretnutie so všetkými odbornými útvarmi hl. mesta, ktoré sa zaoberajú dopravou, ako aj predstavenie projektu poslancom mesta. Projekt bol tiež prezentovaný na dopravnej komisii.

Navrhované riešenia podporené analýzami

 

Na základe realizovaných dopravných analýz sa ukazuje, že vybudovanie električkovej trate na Pribinovej a Košickej ul. plne pokryje požiadavky na dopravnú obsluhu priľahlého rozvojového územia. Súčasne však ponúkne aj alternatívnu a atraktívnejšiu trasu verejnej hromadnej dopravy pre realizáciu niektorých diametrálnych prepravných trás, ktoré sú v súčasnosti vedené centrom mesta. 

 

Zároveň sa ukázalo, že vybudovaním novej električkovej trate Košická by mohla vzniknúť jedna z najvyužívanejších tepien verejnej hromadnej dopravy v Bratislave. Napríklad profil v úseku Pribinova vykazuje zaťaženie električkovej trate na úrovni viac ako 50 000 osôb/deň obojsmerne), čo prekonáva zaťaženia na všetkých existujúcich profiloch v rámci Bratislavy (vrátane napr. Starého mosta už s uvažovaným fungujúcim predĺžením električkovej trate do Janíkovho dvora). 

Navrhované linky vedené novými električkovými traťami  vykazujú najvyššiu mieru využitia (efektívnosť systému v zmysle vykonaných osobokilometrov a pod.), čo vyplýva zo zavedenia liniek územiami s najvyšším prepravným potenciálom. 

 

Vybudovanie električkovej trate na Prístavnej ulici zase splní základnú podmienku pre fungovanie záchytného parkoviska Prístavný most, ktorého cieľom je zníženie objemov automobilovej dopravy generovanej juhovýchodnými regiónmi mesta a smerujúcej ďalej do centrálnej mestskej oblasti.