Späť na novinky
03 Aug, 2017

J&T REAL ESTATE predstavila koncept Spojenej Bratislavy ako konkurencieschopnej európskej metropoly

united bratislava

Spoločnosť J&T REAL ESTATE predstavila koncept Spojená Bratislava, ktorý vyjadruje jej víziu rozvoja hlavného mesta v nasledujúcich rokoch, pričom vychádza zo schválenej koncepcie rozvoja mesta. Spoločnosť pôsobí ako developer vo viacerých častiach hlavného mesta, ale v posledných rokoch sa jej rozvojové projekty sústreďujú v jednej z najcennejších lokalít Bratislavy – pozdĺž dunajského nábrežia. Práve rozšírenie a rozvoj centra  mesta na oboch stranách Dunaja, prepojeného kvalitnou verejnou dopravou, považuje J&T REAL ESTATE za kľúčový smer v ďalšom rozvoji Bratislavy, ktorý ju kvalitou prostredia priblíži moderným európskym metropolám.

 

Téma kontaktu mesta s riekou sa stala najdôležitejšou celomestskou rozvojovou témou Bratislavy. Nábrežie sa postupne mení, a rieka Dunaj, pôvodne bariéra, sa mení na kľúčový spájajúci prvok mesta. Spoločnosť J&T REAL ESTATE sa systematickým vstupovaním do developerských príležitostí v nábrežných lokalitách na oboch stranách Dunaja stala jedným z hlavných hráčov rozvoja prebiehajúceho rozšírenia centra mesta.

 

Potenciál rozvoja Bratislavy tkvie predovšetkým v doposiaľ nevyužitých územiach pri Dunaji. Bratislava sa až donedávna rozvíjala len na ľavom brehu Dunaja, dôsledkom čoho je úplne rozdielny charakter nábreží. Realizácia Eurovey v zóne Pribinova dokázala zmeniť vzťah Bratislavčanov k Dunaju. Ľudia sa stali každodennou súčasťou tejto zóny, Slovenské národné divadlo sa otvorilo cez nové námestie smerom k rieke a nábrežiu, promenáda dostala ľudí na breh. Tým sa vytvorili očakávania, ako sa bude rozvíjať nábrežie ďalej na druhej strane Dunaja. Tento očakávaný vývoj odzrkadľujú aj strategické a plánovacie dokumenty mesta, ktoré dlhodobo zvažujú rozšírenie centra mesta na obidva brehy.

Sme presvedčení, že aktivizáciou a oživením prepojeného nábrežia na ľavom brehu, cez existujúci River Park, Zuckermandel, Staré Mesto a Euroveu, a vytvorením živej nábrežnej zóny v rozvojovom území Nové Lido, sa centrum mesta môže postupne „preliať” cez zónu Pribinova na pravý breh Dunaja a pritiahnuť tak doteraz izolovanú Petržalku bližšie k mestu.

 

Atraktívne nábrežie spojí Bratislavu nielen fyzicky, ale postupne aj v mysliach ľudí, pričom zmení Bratislavu na skutočné mesto na Dunaji.

Peter Korbačka
J&T REAL ESTATE

Prínosy rozvoja centra mesta na oboch stranách Dunaja

 

Bratislava má ambíciu byť konkurencieschopnou s ostatnými metropolami Európy – a to nielen z hľadiska kvality života, ale tiež v schopnosti pritiahnuť mladých vzdelaných ľudí, či prilákať inovatívne firmy a medzinárodné inštitúcie, aby si Bratislavu zvolili za svoje sídlo alebo miesto prestížnych podujatí.

 

Realizácia pripravovaných projektov J&T REAL ESTATE – rozšírenia polyfunkčného komplexu Eurovea a vybudovanie novej štvrte v rozvojovej zóne Nové Lido – bude znamenať vytvorenie nového moderného centra mesta na oboch stranách Dunaja. Vznikne tak ekonomicky prosperujúca a turisticky atraktívna zóna s vysokou diverzitou funkcií a prínosmi v ekonomickej aj sociálnej oblasti, konkrétne:

 

 • premiešanie funkcií a vytvorenie pracovných príležitostí v prevažne obytnom charaktere mestskej časti Petržalka
 • vytvorenie podmienok pre vznik nových pracovných miest:
  • 254 000 m2 kancelárskych priestorov
  • vytvorenie podmienok pre 30 000 pracovných miest a prilákanie zahraničných firiem
  • 560 nových pracovných pozícií vo vytvorených prevádzkach
  • 1 000 nových pracovných miest počas výstavby
 • kvalitné bývanie a vytvorenie udržateľného prostredia , aktívneho 24 hodín denne:
  • atraktivita priestoru pre osídľovanie novými občanmi
  • 4 200 nových bytov
  • vytvorenie podmienok pre kvalitný život všetkých spoločensko-sociálnych skupín obyvateľov
 • rozvoj konferenčného turizmu – nové kongresové centrum s kapacitou 1 700 návštevníkov
 • rozvoj mestských nábreží
  • realizovanie 35 000 m2 atraktívnych verejných priestorov s rozmanitým charakterom
  • vytvorenie 6 ha zelene
  • poskytnutie 4 ha športových plôch
  • vybudovanie detských ihrísk a priestorov pre rôzne vekové kategórie
 • kvalitný spoločenský a kultúrny priestor
  • plynulé pokračovanie dunajskej promenády
  • priestor pre rôzne kultúrne a športové podujatia
  • priestor pre sezónne trhy, aktívny a pasívny oddych
  • rozšírenie turistickej zóny

 

Mobilita ako nové chápanie dopravy – električka aj nový peší most

 

Spojená Bratislava znamená aj kvalitná dopravná obslužnosť a bezproblémový a plynulý pohyb – teda možnosť zvoliť si kombináciu viacerých spôsobov presunu v meste. Chodci, cyklisti aj motoristi by sa v rámci nového centra mesta mali presúvať z miesta na miesto tak, aby si neprekážali a neobmedzovali sa. Zároveň by ich malo lákať uprednostniť presun peši, na bicykli alebo verejnou dopravou pred individuálnou prepravou autom. Práve k tomuto cieľu smerujú návrhy nových dopravných prepojení medzi oboma brehmi.

 

Hlavným urbanistickým motívom rozvoja nábreží na oboch stranách Dunaja je centrálna os, ktorá prepája protiľahlé hlavné námestia pri Eurovei v existujúcej zóne Pribinova a v zóne budúceho Nového Lida. Zhmotnením tejto osi by mal byť nový peší most, ktorý by sa zároveň stal symbolom prepojenia jadra nového centra mesta. Námestia, v budúcnosti prepojené peším mostom, vytvoria jeden kontinuálny verejný priestor, ktorý bude ťažiskom nového vzťahu Bratislavy k rieke.

 

Dôležitou súčasťou zámerov na oboch stranách Dunaja z pohľadu J&T REAL ESTATE je rozvoj verejnej dopravy, najmä nosného dopravného systému, ktorým je električka. Spoločnosť už pred časom vyjadrila svoj verejný záväzok významne sa finančne podieľať na rozvoji električkových tratí v Bratislave.

 

Aktuálny návrh v rámci konceptu Spojenej Bratislavy predpokladá do roku 2022 vybudovanie nových električkových tratí Ružinovskej a Petržalskej radiály, konkrétne:

 

 • úsek Košická: 2,7 km
 • úsek Petržalka: 1,5 km
 • 8 nových zastávok

 

Električka by mala v budúcnosti prechádzať jadrom ľavobrežného centra mesta medzi Eurovea a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide, a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov môže byť raz Nové Lido ako aj samotná Petržalka pohodlne prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

 

Štatút významnej investície umožní vytvorenie Spojenej Bratislavy skôr

 

S cieľom dosiahnuť čo najplynulejšiu a najrýchlejšiu realizáciu zámeru Spojenej Bratislavy podáva spoločnosť J&T REAL ESTATE podklady k žiadosti o získanie štatútu významnej investície.

Z pohľadu výšky investície a vytvorenia pracovných miest náš zámer vysoko presahuje kritériá pre udelenie tohto štatútu. Chceme však vysvetliť verejnosti aj ďalšie prínosy Spojenej Bratislavy pre hlavné mesto aj celé Slovensko, ktoré by realizácia takého, pre Bratislavu zásadného projektu, priniesla.

 

Významná investícia neznamená obídenie povoľovacích procesov alebo zníženie objemu finančných prostriedkov, ktoré budú smerovať do rozvoja daného územia. Skôr naopak, povoľovací proces musí byť dodržaný a výška plánovaných investícií do územia vysoko presahuje objem poplatkov za rozvoj alebo vyvolaných investícií.

Pavel Pelikán
výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE

Svojimi ekonomickými a sociálnymi prínosmi projekty na oboch stranách Dunaja dosahujú parametre významnej investície.