JTRE Financing 2, s.r.o. - Správa nezávisleho audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018