Our responsibility

Naša zodpovednosť

Naša zodpovednosť

JTRE si uvedomuje zásadný vplyv výstavby na životné prostredie, rovnako aj zodpovednosť pri riešení dôsledkov a prevencii zhoršovania klimatickej krízy. Pri príprave a realizácii nových projektov aj pri prevádzke spoločnosti je preto v centre našej pozornosti udržateľnosť vo všetkých jej stránkach – ekonomickej, environmentálnej aj sociálnej, ktoré spolu úzko súvisia.

Našimi prioritami v environmentálnom, spoločenskom a podnikovom riadení (ESG) sú predovšetkým energetická efektívnosť, udržateľná doprava a prevádzka, komfortné verejné priestory, zdravé pracovné prostredie, podpora zamestnancov, dobré podnikové riadenie a manažment dodávateľských reťazcov, integrita a transparentnosť podnikania. Veríme, že zodpovednou výstavbou a riadením projektov dokážeme prispieť k lepšiemu a udržateľnejšiemu mestskému prostrediu všade tam, kde dávame nový priestor pre život.

Životné prostredie

Vplyv našich projektov a našej spoločnosti na životné prostredie

 • Energetická efektívnosť
 • Uadržateľná doprava
 • Udržateľná prevádzka spoločnosti
 • Zníženie uhlíkovej stopy
 • Cirkularita a zníženie množstva odpadu
 • Zeleň a biodiverzita
 • Efektívne hospodárenie s vodou
 • Udržateľné stavebné materiály
Spoločenská zodpovednosť

Vplyv našich projektov a prevádzky našej spoločnosti na ľudí – užívateľov aj verejnosť

 • Zdravé vnútorné prostredie
 • Komfortné verejné priestory
 • Zameranie na ľudí a komunitu
 • Zdravie, pohodlie a šport
 • Bezpečnosť a pohodlie
 • Podpora a zapojenie zamestnancov
 • Sústavné vzdelávanie a informovanosť
Podnikové riadenie

Vplyv našej organizačnej štruktúry, procesov, politík a záruk proti nesprávnemu konaniu

 • Podnikové riadenie
 • Manažment dodávateľských reťazcov
 • Integrita a transparentnosť podnikania
 • Štandard sledovania KPI
 • Politika „whistleblowingu“
 • Dlhodobé záväzky

Podporujeme

Naším poslaním je zlepšovať prostredie a podmienky pre život okolo nás. V rámci aktivít spoločenskej zodpovednosti sa zameriavame predovšetkým na podporu rozvoja hlavného mesta, kultúry, pomoc ľuďom bez domova, udržateľný rast a podporu vzdelávania detí a mládeže.

V Bratislave sme iniciovali revitalizáciu viacerých dôležitých verejných priestorov. Patria k nim rekonštrukcia Veľkej závojovej fontány v Parku Andreja Hlinku, revitalizácie bratislavských podchodov, zastávok MHD a dunajskej promenády.

V oblasti kultúry sme dlhodobo hlavným partnerom prestížneho umeleckého projektu - festival Biela noc, podporovateľom Slovenského národného divadla a ďalších kultúrnych podujatí.

Charitatívna činnosť JTRE sa zameriava najmä na pomoc ľuďom bez domova. Ako partner pracovnej terapie OZ Stopa spolupracujeme na projekte, ktorého cieľom je ukončovanie bezdomovectva a pomoc komunitám.

Uvedomujeme si našu zodpovednosť aj v oblasti udržateľného rozvoja. Preto sme otvorili v roku 2023 vlastnú stromovú škôlku s cieľom pestovať stromy pre pripravované projekty, poskytovať ich samosprávam a verejnosti.

V rámci vzdelávacích aktivít sme hrdí najmä na projekt Deti a architektúra, ktorého cieľom je formou e-learningových kurzov vzdelávať žiakov z celého Slovenska v oblasti architektúry Spolupracujeme s Fakultou architektúry a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity. Prepájame tak študijný proces s praxou formou aktívnej spolupráce študentov na projektoch JTRE.