Späť na novinky
20 Mar, 2018

JTRE: Máme seriózny záujem nájsť koncepčné riešenie cyklodopravy na dunajskom nábreží

Dunajska_promenada

V súvislosti so zmenou dopravného značenia na ľavobrežnej dunajskej promenáde by spoločnosť JTRE rada reagovala a uviedla na pravú mieru viaceré nepresné informácie, komunikované v stanovisku OZ Cyklokoalícia. Spoločnosť JTRE citlivo vníma a rešpektuje požiadavky peších aj cyklistov, a preto sa snažila nájsť také riešenie pohybu na promenáde, ktoré zohľadňuje bezpečnosť oboch strán, ale najmä chráni slabších užívateľov tohto vzácneho mestského územia. Uvedená zmena značenia žiadnym spôsobom nebráni cyklistom vo využívaní promenády, ani neruší existujúcu cyklotrasu, len vyzýva k väčšej vzájomnej ohľaduplnosti. Podporujeme rozvoj cyklodopravy v meste, ten by sa však mal diať koncepčne a nie na úkor chodcov, ale automobilov.

Zóna zmiešaného pohybu je najbezpečnejšie riešenie

Riešenie zvolené na promenáde nie je o obmedzovaní, ale predovšetkým o vyššej vzájomnej ohľaduplnosti. Je dôležité, aby sme sa v takomto vzácnom mestskom priestore chovali všetci k sebe tolerantne a aby cyklisti brali ohľad na slabších užívateľov promenády.

Osadenie značky C12 – Cestička pre vyznačených užívateľov iba zrovnoprávňuje pohyb chodcov aj cyklistov po nábrežnej promenáde s tým, že na cyklistu prenáša povinnosť chodcov neohroziť. Takéto riešenie pohybu po promenáde je bežné a časté aj v iných európskych metropolách, keďže priestor promenády je prioritne určený na pešie prechádzky a pomalú jazdu.

Zmena dopravného značenia je výsledkom viacerých posúdení aj stanovísk viacerých dotknutých orgánov aj mesta. Dopravno-kapacitné posúdenie v júni 2016, ktoré zahŕňalo reálne sčítanie chodcov a cyklistov, potvrdilo, že pohyb cyklistov môže byť riešený formou segregovanej cyklotrasy aj zmiešanej zóny. Z hľadiska bezpečnosti je vhodnejšia druhá možnosť, keďže umožňuje vyššiu ochranu slabšieho účastníka dopravy v danom priestore. V prípade väčšieho počtu chodcov nachádzajúcich sa na promenáde sú cyklisti povinní prispôsobiť svoju jazdu týmto podmienkam. Zároveň sa na nich presúva aj právna zodpovednosť v prípade ohrozenia chodcov alebo kolízie.

Výskyt nebezpečných stretov medzi chodcami a cyklistami potvrdil aj prieskum medzi užívateľmi promenády v októbri 2017, podľa ktorého až štvrtina respondentov bola svedkom alebo reálne zažila kolíziu. Viac ako polovica tých, ktorí na nábrežie chodia aj s deťmi, v prieskume uviedla, že sa tam necítia bezpečne.

Vývoj dopravného značenia na promenáde

Spoločnosť JTRE pôsobí v tomto území od roku 2004, kedy sa začalo s výstavbou projektu River Park. Dobre poznáme možnosti a tiež limity stanovené v platnom územnom pláne z roku 2007. Z hľadiska plôch a funkcií projekt River Park spĺňa všetky podmienky a  limity, rozpor však vzniká v dôsledku samotného ÚP, ktorý umiestnil na promenádu cyklotrasu a zároveň určil podstatnú časť územia ako rozvojovú.

Projekt bol tak vypracovaný v súlade s územným plánom. Rovnako sa postupovalo pri umiestňovaní terás, ktoré boli povolené bežným schvaľovacím procesom. Je teda zrejmé, že nemôžu zasahovať do priestoru určeného pre cyklotrasu a ich umiestnenie je plne v súlade so zákonom.

Po kolaudácii a sprístupnení projektu River Park v roku 2010 sa ukázalo, že umiestnenie cyklotrasy, určenej pre rýchlu a plynulú jazdu cyklistov, na pešej promenáde nie je vhodné riešenie, čo potvrdili aj časté kolízie. Charakter tejto časti promenády sa totiž do veľkej miery zmenil z čisto „komunikačného” chodníka na pobytový priestor.

Problémom vodorovného značenia na promenáde je, že značka C8 – Cestička pre cyklistov prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané. Toto je však v reálnom živote na dunajskej promenáde nemožné dodržať, najmä zo strany detí, starších osôb či turistov, čoho sme boli dennodenne svedkami. Naopak, u mnohých cyklistov (najmä športovo naladených) tento spôsob vyznačenia cyklocesty vyvolával (a z vyššie citovaného zákona aj oprávnene) pocit vyhradeného priestoru iba pre nich, a teda bez nejakého obmedzenia rýchlosti či pocitu, že by mohli byť ohrození, či postihovaní v prípade kolízie na vyznačenej cyklotrase.

Zjednotenie značenia v úseku Most Lafranconi – Most SNP

Spoločnosť JTRE preto iniciovala návrh, ktorý sa mal zaoberať riešením pohybu chodcov a cyklistov najmä v úseku River Parku, ale po konzultáciách s viacerými dotknutými subjektami sa riešený úsek rozšíril od Mostu Lafranconi až po Most SNP. Dôvodom bola najmä skutočnosť, že na tomto úseku existovalo až päť rôznych kombinácii vodorovného aj zvislého značenia, čo vytváralo chaos (viď priloženú schému).

Z toho dôvodu je súčasťou zmeny okrem osadenia zvislej značky C12 aj odstránenie existujúceho vodorovného značenia priamo na promenáde. Kvôli pretrvávajúcim nepriaznivým poveternostným podmienkam bola táto zmena realizovaná najskôr formou dočasného náteru. Trvalá úprava, v podobe mechanického vyčistenia alebo výmeny povrchu, sa uskutoční v dohľadnej dobe. Všetky spomenuté zmeny bude realizovať na vlastné náklady spoločnosť WOAL, a.s.

Rozhodnutie podporilo súhlasným stanoviskom hl. mesto Bratislava, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy (STaRZ) ako aj ďalšie dotknuté subjekty. Správnosť rozhodnutia má potvrdiť nasledujúcich 12 mesiacov, počas ktorých bude úsek monitorovaný z pohľadu kolízií.

Potreba koncepčného riešenia cyklodopravy na celom úseku Lafranconi – Šafárikovo námestie

Vzhľadom na to, že spoločnosť WOAL pripravuje pokračovanie výstavby v susedstve River Parku, iniciovala diskusiu o koncepčnom riešení cyklodopravy v danom úseku, ktorý by mal, po konzultáciách so samosprávou, zahŕňať ucelenú trasu od Mostu Lafranconi až po Starý most.

Na základe zadania spoločnosti WOAL dopravní inžinieri už pracujú na návrhu možností vedenia segregovanej  cyklotrasy v úseku Lafranconi – Šafárikovo námestie. Navrhovaná cyklotrasa je rozdelená do piatich úsekov, pričom na každom z nich sú zohľadnené existujúce technické alebo priestorové obmedzenia, ako aj nevyhnutné stavebné úpravy. Návrh bol zatiaľ neoficiálne prekonzultovaný v pracovných skupinách s odbornými útvarmi mesta aj MČ Staré Mesto, ale tiež s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a predstaviteľmi záujmového združenia Cyklokoalícia.