Eurovea byty, s.r.o.

 

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky

a

Správa k ďalším požiadavkám

zákona a iných právnych predpisov

 a

Výročná správa 2021

 

 

 

Obsah

 

Správa nezávislého audítora

 

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2021 v členení:

        - Súvaha k 31. decembru 2021

- Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2021

- Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2021

 

Výročná správa 2021

 

 

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Eurovea byty, s. r. o.

Správa z auditu účtovnej závierky

 

 

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Eurovea byty, s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje:

- súvahu k 31. decembru 2021;

- výkaz ziskov a strát za rok od 1. januára do 31. decembra 2021; a

- poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).

 

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v našej správe v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Identifikovali sme nasledovné kľúčové záležitosti auditu:

Ocenenie zásob

Ako nedokončenú výrobu Spoločnosť vykazuje výstavbu nehnuteľností týkajúcu sa projektu Eurovea Tower a Eurovea Riverside, pričom k 31. decembru 2021 bola jej účtovná hodnota vo výške 63 576 tis. EUR (23 651 tisíc EUR k 31. decembru 2020).

Kľúčové záležitosti auditu

 

Naša reakcia

Spoločnosť vykazuje kvalifikované náklady súvisiace so zákazkovou výstavbou bytov určených na predaj v projekte Eurovea Tower a Eurovea Riverside ako nedokončenú výrobu. Ako je uvedené v poznámke D.5 účtovnej závierky, účtovná metóda Spoločnosti je zásoby oceniť nižšou z nasledujúcich hodnôt: vlastné náklady alebo čistá realizačná hodnota.

Určenie čistej realizačnej hodnoty vyžaduje, aby vedenie Spoločnosti urobilo určité úsudky a odhady, ktoré sú založené na predpokladoch, ktoré sú vo svojej podstate komplexné, ako napríklad tie súvisiace s očakávaným dopytom a budúcimi predajnými cenami bytov a náklady na dokončenie výstavby. Aj malé zmeny v týchto predpokladoch môžu mať významný vplyv na výsledné určenia čistej realizačnej hodnoty.

 Kvôli vyššie uvedeným faktorom, ako aj výške uvedenej sumy, považujeme túto oblasť za významné riziko auditu, ktoré si vyžadovalo našu zvýšenú pozornosť. Následne sme ju považovali za kľúčovú záležitosť auditu.

 

Naše postupy týkajúce sa tejto oblasti zahŕňali, okrem iných:

- Posúdenie, či spôsob ocenenia zásob, ktorú Spoločnosť použila, spĺňa požiadavky príslušných účtovných štandardov a praxe. Ako súčasť tohto posúdenia sme identifikovali relevantné metódy, predpoklady a zdroje dát, a posúdili sme, či tieto metódy, predpoklady a dáta, a ich aplikácia, sú vhodné v kontexte týchto požiadaviek.

- Posúdenie návrhu a implementácie vybraných kľúčových kontrol, ktoré sú relevantné pre prípravu a schválenie rozpočtu projektu, vrátane následných úprav rozpočtu.

- Posúdenie kľúčových vstupov a predpokladov použitých pri určení čistej realizačnej hodnoty, ktoré zahŕňajú:

- Porovnanie očakávaných budúcich priemerných predajných cien s dátami dostupnými na trhu, ako sú nedávno uzavreté ceny pre porovnateľné nehnuteľnosti.

- Posúdenie vhodnosti nehnuteľností identifikovaných ako porovnateľný majetok.

- Porovnanie očakávaných budúcich priemerných predajných cien so vzorkou predajných cien uvedených v zmluvách o budúcich zmluvách uzavretých s kupujúcimi.

- Porovnanie nákladov na ukončenie projektu na plány projektu, ktoré má Spoločnosť k dispozícii.

- Posúdenie primeranosti celkových rozpočtovaných nákladov porovnaním očakávaných stavebných nákladov na m2 s dátami dostupnými na trhu pre porovnanie nehnuteľnosti.

- Posúdenie primeranosti celkových rozpočtovaných nákladov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka odsúhlasením na zmluvy s hlavnými dodávateľmi stavebných prác.

- Zhodnotenie primeranosti nákladov vzniknutých do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odsúhlasením na časový harmonogram stavebných prác a doplňujúcimi rozhovormi s relevantnými zamestnancami ohľadom postupu prác na projekte.

 

 

- Posúdenie výšky, o ktorú čistá realizačná hodnota prevyšuje účtovnú hodnotu pre daný majetok, aby sme posúdili citlivosť výpočtu odhadu čistej realizačnej hodnoty na zmeny v kľúčových predpokladoch a tým posúdili existenciu zaujatosti vedenia pri použití kľúčových predpokladov vo výpočte.

- Posúdenie primeranosti informácií zverejnených Spoločnosťou v bode E.2 poznámok účtovnej závierky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

 

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

 

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

 

- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

 

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným správou a riadením tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o uskutočnených opatreniach na elimináciu ohrozenia nezávislosti alebo o aplikovaných ochranných opatreniach.

Zo skutočností komunikovaných osobám povereným správou a riadením určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

 

 

Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií uvedených vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, ale nezahrnujú účtovnú závierku a našu správu audítora k tejto účtovnej závierke. Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na tieto iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s týmito inými informáciami uvedenými vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dňom vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na základe nami vykonanej práce prídeme k záveru, že tieto iné informácie sú významne nesprávne, vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli.

V súvislosti s výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme vyjadrili názor na to, či sú tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie, a či výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru, vo všetkých významných súvislostiach:

- tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,

- výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, zistili v týchto iných informáciách uvedených vo výročnej správe významné nesprávnosti. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Správa k iným informáciám, ktoré sa týkajú európskeho jednotného elektronického formátu vykazovania

Správa o nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)

Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad prezentácie účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2021, ktorá je súčasťou ročnej finančnej správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií

Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.

Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, predstavujú podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s primeraným uistením.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením

Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa:

- prípravu účtovnej závierky vo formáte XHTML; a

- návrh, zavedenie a udržiavanie interných kontrol relevantných pre Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významný nesúlad s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Naša zodpovednosť

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V súlade s týmto štandardom sme povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s cieľom získať primerané uistenie, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy odhalí významný nesúlad.

Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť

Uplatňujeme ustanovenia Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality 1 (ktorý vydala IAASB), a preto udržiavame ucelený systém kontroly kvality, vrátane zdokumentovaných zásad a postupov, ktoré sa týkajú dodržiavania etických a profesijných štandardov, ako aj súvisiacich právnych a regulačných požiadaviek.

Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch bezúhonnosti, objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a profesionálneho správania.

Prehľad vykonaných postupov

Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Naše postupy zahŕňali najmä:

- oboznámenie sa so systémom internej kontroly a procesmi relevantnými pre použitie elektronického formátu vykazovania účtovnej závierky, vrátane prípravy formátu XHTML; a

- overenie, či bol formát XHTML použitý správne.

Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho záveru.

Záver

Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

 

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom Spoločnosti 15. decembra 2021 na základe nášho schválenia valným zhromaždením Spoločnosti 11. mája 2020. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 3 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre výbor pre audit Spoločnosti, ktorú sme vydali 28. apríla 2022.

 

Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od Spoločnosti.

 

 

 

 

 

 

Audítorská spoločnosť:

 

Zodpovedný audítor:
 

KPMG Slovensko spol. s r.o.

 

Ing. Branislav Prokop
 

Licencia SKAU č. 96

 

Licencia UDVA č. 1024

 

 

 

Bratislava, 29. apríla 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Účtovné výkazy spoločnosti Eurovea byty, s.r.o. k 31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úč POD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podnikateľov v podvojnom učtovníctve zostavená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

31.

 

12.

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové identifikačné číslo

 

 

Účtovná závierka

 

Účtovná jednotka

Za obdobie

 

 

2

1

2

0

5

4

2

1

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac

rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 - riadna

 

 

 

 

 

 - malá

 

 

od

0

1

 

2

0

2

1

 

 

IČO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - mimoriadna

 

x

 

 - veľká

 

 

do

1

2

 

2

0

2

1

 

 

5

0

9

5

7

4

1

4

 

 

 

 

 

 - priebežná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprostredne

 

 

SK NACE

 

 

 

 

 

 

 

(vyznačí sa

x

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predchádzajúce

 

 

6

8

.

2

0

.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obdobie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac

rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od

0

1

 

2

0

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

1

2

 

2

0

2

0

 

 

Priložené súčasti účtovej závierky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Súvaha (Úč POD 1-01)

x

Výkaz ziskov a strát(Úč POD 2-01)

x

Poznámky (Úč POD 3-01)

 

 

 

 

 

 

(v celých eurách)

 

 

(v celých eurách)

 

 

 

 

 

 

(v celých eurách alebo eurocentoch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

u

r

o

v

e

a

 

b

y

t

y

,

 

s

.

r

.

o

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

v

o

ř

á

k

o

v

o

 

n

á

b

r

e

ž

i

e

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSČ

 

 

 

 

Obec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

1

0

2

 

B

r

a

t

i

s

l

a

v

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

k

r

e

s

n

ý

 

s

ú

d

 

B

r

a

t

i

s

l

a

v

a

 

I

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

d

d

i

e

l

 

S

r

o

,

 

v

l

o

ž

k

a

 

1

4

4

9

0

1

/

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefónne číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faxové číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailová adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

 

 

 

19. apríla 2022

 

 

 

 

 

 

 

Označenie

 

 

 

 

 

 

 

STRANA AKTÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

 

 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

 

 

 

Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Netto 2

Netto 3

a

b

c

 

 

 

 

 

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74

001

114 483 314

20 305

114 463 009

98 114 100

A.

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21

002

25 762 984

20 305

25 742 679

67 045 120

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)

003

50 531

1 885

48 646

0

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

004

0

0

0

0

A.I.2.

Softvér (013) - /073, 091A/

005

5 031

1 885

3 146

0

A.I.3.

Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/

006

0

0

0

0

A.I.4.

Goodwill (015) - /075, 091A/

007

0

0

0

0

A.I.5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/

008

0

0

0

0

A.I.6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/

009

0

0

0

0

A.I.7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/

010

45 500

0

45 500

0

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

011

58 950

18 420

40 530

55 266

A.II.1.

Pozemky (031) - /092A/

012

0

0

0

0

A.II.2.

Stavby (021) - /081, 092A/

013

0

0

0

0

A.II.3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

014

58 950

18 420

40 530

55 266

A.II.4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/

015

0

0

0

0

A.II.5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

016

0

0

0

0

A.II.6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) -/089, 08X, 092A/

017

0

0

0

0

A.II.7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/

018

0

0

0

0

A.II.8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/

019

0

0

0

0

A.II.9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098

020

0

0

0

0

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

021

25 653 503

0

25 653 503

66 989 854

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

022

0

0

0

0

A.III.2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/

023

0

0

0

0

A.III.3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/

024

0

0

0

0

A.III.4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

025

15 336 164

0

15 336 164

30 130 105

A.III.5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

026

0

0

0

0

A.III.6.

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

027

0

0

0

0

A.III.7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/

028

0

0

0

0

A.III.8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

029

10 317 339

0

10 317 339

36 859 749

A.III.9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

030

0

0

0

0

A.III.10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

031

0

0

0

0

A.III.11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 053) - /095A/

032

0

0

0

0

B.

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

033

88 555 069

0

88 555 069

30 936 814

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

034

70 084 712

0

70 084 712

23 650 607

B.I.1.

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

035

0

0

0

0

B.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/

036

63 576 335

0

63 576 335

23 650 607

B.I.3.

Výrobky (123) - /194/

037

0

0

0

0

B.I.4.

Zvieratá (124) - /195/

038

0

0

0

0

B.I.5.

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

039

0

0

0

0

B.I.6.

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

040

6 508 377

0

6 508 377

0

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

041

936 117

0

936 117

720 905

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

042

0

0

0

0

B.II.1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

043

0

0

0

0

B.II.1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

044

0

0

0

0

B.II.1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

045

0

0

0

0

B.II.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

046

0

0

0

0

B.II.3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

047

0

0

0

0

B.II.4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

048

0

0

0

0

B.II.5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/

049

0

0

0

0

B.II.6.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

050

0

0

0

0

B.II.7.

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

051

0

0

0

0

B.II.8.

Odložená daňová pohľadávka (481A)

052

936 117

0

936 117

720 905

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

053

332 659

0

332 659

2 610 098

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

054

263 646

0

263 646

1 500

B.III.1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

055

0

0

0

0

B.III.1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

056

0

0

0

0

B.III.1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

057

263 646

0

263 646

1 500

B.III.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

058

0

0

0

0

B.III.3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

059

0

0

0

0

B.III.4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

060

0

0

0

0

B.III.5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/

061

0

0

0

0

B.III.6.

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

062

0

0

0

0

B.III.7.

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

063

69 013

0

69 013

2 608 598

B.III.8.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

064

0

0

0

0

B.III.9.

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

065

0

0

0

0

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)

066

0

0

0

0

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

067

0

0

0

0

B.IV.2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku  v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

068

0

0

0

0

B.IV.3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

069

0

0

0

0

B.IV.4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/

070

0

0

0

0

B.V.

Finančné účty r. 72 + r. 73

071

17 201 581

0

17 201 581

3 955 204

B.V.1.

Peniaze (211, 213, 21X)

072

1 192

0

1 192

1 291

B.V.2.

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

073

17 200 389

0

17 200 389

3 953 913

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

074

165 261

0

165 261

132 166

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

075

55 123

0

55 123

23 375

C.2.

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

076

110 138

0

110 138

108 791

C.3.

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

077

0

0

0

0

C.4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

078

0

0

0

0

 

Označenie

 

 

 

 

STRANA PASÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a

b

c

4

5

 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141

079

114 463 009

98 114 100

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

080

4 991 327

6 620 912

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

081

25 000

25 000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

082

25 000

25 000

A.I.2.

Zmena základného imania +/- 419

083

0

0

A.I.3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

084

0

0

A.II.

Emisné ážio (412)

085

0

 

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

086

15 000 000

15 000 000

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

087

2 500

2 500

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)

088

2 500

2 500

A.IV.2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

089

0

0

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

090

0

0

A.V.1.

Štatutárne fondy (423, 42X)

091

0

0

A.V.2.

Ostatné fondy (427, 42X)

092

0

0

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

093

0

0

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

094

0

0

A.VI.2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

095

0

0

A.VI.3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

096

0

0

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

097

-8 406 589

-5 061 308

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

098

0

0

A.VII.2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

099

-8 406 589

-5 061 308

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

100

-1 629 584

-3 345 280

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140

101

109 471 682

91 493 188

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

101 788 424

88 390 759

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)

103

2 107 805

328 010

B.I.1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

104

0

0

B.I.1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

105

0

0

B.I.1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)

106

2 107 805

328 010

B.I.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

0

0

B.I.3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

0

0

B.I.4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

0

0

B.I.5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

0

0

B.I.6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

39 207 219

30 877 501

B.I.7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

0

0

B.I.8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

60 473 400

57 185 248

B.I.9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

0

0

B.I.10.

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

115

0

0

B.I.11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

116

0

0

B.I.12.

Odložený daňový záväzok (481A)

117

0

0

B.II.

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

118

0

0

B.II.1.

Zákonné rezervy (451A)

119

0

0

B.II.2.

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

0

0

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

0

0

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

7 667 425

3 090 170

&

Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)

123

7 665 434

3 090 170

B.IV.1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

19 792

4 018

B.IV.1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

0

0

B.IV.1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126

7 645 642

3 086 152

B.IV.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

0

0

B.IV.3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

0

0

B.IV.4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

0

0

B.IV.5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

130

0

0

B.IV.6.

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

131

1 082

0

B.IV.7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

655

0

B.IV.8.

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

254

0

B.IV.9.

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

134

0

0

B.IV.10.

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

0

0

B.V.

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

15 833

12 259

B.V.1.

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

0

0

B.V.2.

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

15 833

12 259

B.VI.

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

0

0

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

0

0

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

0

0

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

142

0

0

C.2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

0

0

C.3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

144

0

0

C.4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

0

0

 

 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo riadku

Skutočnosť

 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

b

c

1

2

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

01

168 825

24 425 348

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)

02

40 358 199

23 176 831

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

0

0

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

0

0

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

168 825

4 000

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)

06

39 925 728

23 164 607

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

0

0

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

08

0

0

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

263 646

8 224

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

39 739 036

25 290 606

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)

11

0

0

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12

0

419

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

0

0

Služby (účtová skupina 51)

14

39 625 778

23 540 612

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

5 975

0

Mzdové náklady (521, 522)

16

0

0

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

4 500

0

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

1 475

0

Sociálne náklady (527, 528)

19

0

0

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

34

1 667 316

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

16 621

3 684

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

16 621

3 684

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

0

0

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

0

0

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

25

0

0

Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

90 628

78 575

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

619 163

-2 113 775

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

468 775

-372 424

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

1 096 193

1 256 740

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

0

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)

31

0

0

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

0

0

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

0

0

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

34

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)

35

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

0

0

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)

38

0

0

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

1 096 193

1 256 740

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)

40

1 096 193

1 256 740

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

0

0

Kurzové zisky (663)

42

0

0

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

0

0

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

0

0

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

3 560 152

3 209 150

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

0

0

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

47

0

0

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

48

0

0

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

3 288 152

3 109 363

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

50

0

0

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

3 288 152

3 109 363

Kurzové straty (563)

52

0

0

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

0

0

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

54

272 000

99 787

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

-2 463 959

-1 952 410

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56

-1 844 796

-4 066 185

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

-215 212

-720 905

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

0

0

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

-215 212

-720 905

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

60

0

0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

-1 629 584

-3 345 280

 

 

Poznámky k účtovnej závierke Eurovea byty, s.r.o. k 31.12.2021

 

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

 

Eurovea byty, s. r. o.

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

 

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

 

– nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,

– sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,

– prenájom nehnuteľností,

– prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním výlučne základných služieb zabezpečujúcich  

   bežnú prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov,

– prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

– správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

– prípravné práce k realizácii stavby,

– uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

– dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

– inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.

 

Spoločnosť dňa 1.4.2020 rozhodla o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Táto zmena bola zapísaná v obchodnom registri dňa 13.5.2020.

 

2. Údaje o neobmedzenom ručení

 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

 

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 21. septembra 2021.

 

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

 

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

 

5. Informácie o skupine

 

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC (J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED). Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať na adrese: Klimentos, 41-43, Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 12, 1061, Nicosia, Cyprus.

 

6. Počet zamestnancov

 

Spoločnosť nezamestnávala v bežnom účtovom období žiadnych zamestnancov (v roku 2020: 0 zamestnancov).

 

7. Schválenie audítora

 

Valné zhromaždenie 11. mája 2020 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

 

 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

 

Konateľ:                Ing. Ľuboš Kaštan

                                       

 

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

 

Štruktúra akcionárov Spoločnosti je k 31. decembru 2021 takáto:

 

 

 

 

Podiel na základnom imaní

 

Hlasovacie práva

 

 

EUR

 

%

 

%

 

 

 

 

 

 

 

J&T REAL ESTATE HOLDING PLC

 

25 000

 

100

 

100

Spolu

 

25 000

 

100

 

100

 

 

 

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

 

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

 

 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

 

Spoločnosť pôsobí v sektore, ktorý nebol vypuknutím pandémie COVID-19 významne ovplyvnený. Na základe verejne dostupných informácií ku dňu zostavenia účtovnej závierky vedenie Spoločnosti posúdilo potenciálny vývoj pandémie a jeho očakávaný dopad na Spoločnosť a ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, vrátane opatrení, ktoré už boli prijaté slovenskou vládou a vládami iných krajín, v ktorých pôsobia hlavní obchodní partneri a zákazníci Spoločnosti.

 

Na základe aktuálne verejne dostupných informácií, aktuálne dosahovaných kľúčových indikátorov výkonnosti Spoločnosti, ako i vzhľadom na kroky podniknuté vedením Spoločnosti, vedenie Spoločnosti nepredpokladá priamy, okamžitý a signifikantne nepriaznivý vplyv pandémie COVID - 19 na Spoločnosť, jej prevádzku, finančnú situáciu a prevádzkové výsledky.

 

Vedenie Spoločnosti však nemôže vylúčiť možnosť, že predĺženie obmedzeného režimu, stupňovanie závažnosti takýchto opatrení alebo následný nepriaznivý dopad takýchto opatrení na ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, nebude mať nepriaznivý vplyv na Spoločnosť a jej finančnú situáciu a prevádzkové výsledky v strednodobom a dlhodobom horizonte. Vedenie Spoločnosti situáciu naďalej pozorne sleduje a bude na ňu reagovať s cieľom zmierniť dopad takýchto udalostí a okolností keď nastanú.

 

Pomer vlastného imania a záväzkov Spoločnosti k 31.12.2021 je menej ako 8 ku 100. Spoločnosť je v zmysle Obchodného zákonníka v kríze. Spoločnosť si je vedomá, že podľa § 67b Obchodného zákonníka štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starosti urobiť všetko, čo by v odbornej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Spoločnosť plánuje plniť záväzky plynúce z vydaných dlhopisov z v budúcnosti prijatých splátok istiny a úrokov z poskytnutého úveru a preto nepovažuje riziko plynúce z tejto skutočnosti za vysoké.

 

Spoločnosti bol doručený tzv. letter of support od materskej firmy ako potvrdenie jej záujmu o finančnú podporu Spoločnosti pre nadchádzajúce obdobie minimálne jedného roka po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

 

2. Použitie odhadov a úsudkov

 

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

 

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

Úsudky

 

Informácie o úsudkoch použitých v súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad, ktoré majú významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke, sú bližšie opísané v nasledujúcich bodoch poznámok:

 

bod 5. – zníženie hodnoty nedokončenej výroby – kľúčové predpoklady týkajúce sa odhadu čistej realizačnej hodnoty nedokončenej výroby.

 

Neistoty v odhadoch a predpokladoch

 

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

 

3. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

 

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok zaradený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

 

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba nehmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Druh

Predpokladaná

 

Metóda

 

Ročná odpisová

 

 

doba používania

v rokoch

 

odpisovania

 

sadzba v %

Softvér

2

 

lineárna

 

50

 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom sa uvedie dlhodobý majetok do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

 

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba hmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Druh

Predpokladaná

 

Metóda

 

Ročná odpisová

 

 

doba používania v rokoch

 

odpisovania

 

sadzba v %

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

4

 

lineárna

 

25

 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

 

4. Dlhodobý finančný majetok

 

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje pôžičku poskytnutú účtovnej jednotke v konsolidovanom celku. Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pôžičky.

 

5. Zásoby

 

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou.

 

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, a pod.).

 

Úroky z cudzích zdrojov (dlhopisov) sú súčasťou obstarávacej ceny zásob v pomernej výške. V roku 2021 úroky z cudzích zdrojov boli aktivované (v roku 2020 neboli aktivované).

 

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov.

 

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

 

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

 

6. Zákazková výstavba nehnuteľností

 

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t.j. zisk sa vykáže až pri predaji nehnuteľnosti.

 

7. Pohľadávky

 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

 

8. Finančné účty

 

 

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatok na bankovom účte a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

 

9. Náklady budúcich období

 

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 

10. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

 

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok

 

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty.

 

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh.

 

Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky.

 

11. Záväzky

 

 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

 

12. Rezervy

 

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

 

Rezerva na náklady na overenie účtovnej závierky audítorom

 

Rezerva na náklady na overenie účtovnej závierky audítorom bola vytvorená v predpokladanej výške nákladov.

 

13. Vydané dlhopisy

 

Vydané dlhopisy sú ocenené v hodnote emisného kurzu. V momente emisie vzniká Spoločnosti pohľadávka, nárok na prijatie peňazí a súvzťažne v tejto sume vzniká prvotná hodnota budúcej menovitej hodnoty záväzku, ktorá sa navyšuje do dátumu splatnosti a v deň splatnosti vzniká záväzok v menovitej hodnote dlhopisu. Náklady súvisiace s vydaním dlhopisov sú v okamihu emisie účtované ako náklady cez výkaz ziskov a strát. V prípade ak spoločnosť drží vlastné dlhopisy, hodnota vydaných dlhopisov sa zníži o hodnotu vlastných dlhopisov.

 

14. Odložené dane

 

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

 

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení).

 

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

 

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

 

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú  daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

 

15. Príspevok do kapitálového fondu z príspevkov (Spoločnosť ako príjemca príspevku)

 

Príspevok do kapitálového fondu z príspevkov sa vykáže vo vlastnom imaní na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy v deň splatenia peňažného príspevku, pri nepeňažnom príspevku v deň prevzatia príspevku Spoločnosťou od spoločníka.

 

16. Úrokové výnosy a úrokové náklady

 

Úrokové výnosy a úrokové náklady sa vykazujú vo výsledku hospodárenia v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Počas držania vlastných dlhopisov, Spoločnosť nevykazuje nákladové úroky. Nákladové úroky sa vykážu v momente predaja dlhopisov tretím stranám.

 

17. Ostatné finančné výnosy a náklady

 

Ostatné finančné výnosy a náklady sa vykazujú vo výsledku hospodárenia v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

 

18. Výnosy

 

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

19. Porovnateľné údaje

 

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

 

20. Oprava chýb minulých období

 

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

V roku 2021 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

 

E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY

 

 

1. Dlhodobý finančný majetok

 

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje nasledujúcu dlhodobú úročenú pôžičku poskytnutú účtovnej jednotke v konsolidovanom celku.

 

 

 

Mena

 

Úrok p.a.         v %

 

Dátum splatnosti

 

Suma v príslušnej mene                    k 31.12.2021

 

Suma v eurách               k 31.12.2021

 

Suma v príslušnej mene                       k 31.12.2020

Dlhodobé pôžičky

 finančné výpomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôžička - istina

 

EUR

 

2

 

31.12.2022

 

0

 

0

 

14 827 366

Pôžička - úrok

 

EUR

 

 

 

 

 

0

 

0

 

266 575

Pôžička - istina

 

EUR

 

2

 

31.12.2023

 

15 000 000

 

15 000 000

 

15 000 000

Pôžička - úrok

 

EUR

 

 

 

 

 

336 164

 

336 164

 

36 164

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

15 336 164

 

15 336 164

 

30 130 105

Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôžička - istina

 

EUR

 

2

 

31.12.2022

 

7 827 366

 

7 827 366

 

0

Pôžička - úrok

 

EUR

 

 

 

 

 

519 012

 

519 012

 

0

Pôžička - istina

 

EUR

 

2

 

31.12.2022

 

133 211

 

133 211

 

35 565 755

Pôžička - úrok

 

EUR

 

 

 

 

 

1 837 750

 

1 837 750

 

1 293 994

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

10 317 339

 

10 317 339

 

36 859 749

 

 

 

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľke na stranách 19 a 20.

 

 

Eurovea byty, s. r. o.

Prehľad o pohybe neobežného majetku

31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady)

 

Oprávky/Opravné položky

 

Zostatková cena

Názov

1.1.2021

Prírastky

Úbytky

Presuny

31.12.2021

 

1.1.2021

Prírastky

Úbytky

Presuny

31.12.2021

 

31.12.2020

31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 

EUR

EUR

Aktivované náklady na vývoj

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Softvér

0

5 031

0

0

5 031

 

0

1 885

0

0

1 885

 

0

3 146

Oceniteľné práva

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Goodwill

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

0

45 500

0

0

45 500

 

0

0

0

0

0

 

0

45 500

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

0

50 531

0

0

50 531

 

0

1 885

0

0

1 885

 

0

48 646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemky

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Stavby

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

58 950

0

0

0

58 950

 

3 684

14 736

0

0

18 420

 

55 266

40 530

Pestovateľské celky trvalých porastov

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Základné stádo a ťažné zvieratá

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Dlhodobý hmotný majetok spolu

58 950

0

0

0

58 950

 

3 684

14 736

0

0

18 420

 

55 266

40 530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám

30 130 105

552 437

7 000 000

-8 346 378

15 336 164

 

0

0

0

0

0

 

30 130 105

15 336 164

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Ostatné pôžičky

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok

36 859 749

543 756

35 432 544

8 346 378

10 317 339

 

0

0

0

0

0

 

36 859 749

10 317 339

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Dlhodobý finančný majetok spolu

66 989 854

1 096 193

42 432 544

0

25 653 503

 

0

0

0

0

0

 

66 989 854

25 653 503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neobežný majetok spolu

67 048 804

1 146 724

42 432 544

0

25 762 984

 

3 684

16 621

0

0

20 305

 

67 045 120

25 742 679

 

 

Eurovea byty, s. r. o.

Prehľad o pohybe neobežného majetku

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady)

 

Oprávky/Opravné položky

 

Zostatková cena

Názov

1.1.2020

Prírastky

Úbytky

Presuny

31.12.2020

 

1.1.2020

Prírastky

Úbytky

Presuny

31.12.2020

 

31.12.2019

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 

EUR

EUR

Aktivované náklady na vývoj

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Softvér

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Oceniteľné práva

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Goodwill

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemky

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Stavby

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

0

58 950

0

0

58 950

 

0

3 684

0

0

3 684

 

0

55 266

Pestovateľské celky trvalých porastov

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Základné stádo a ťažné zvieratá

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Dlhodobý hmotný majetok spolu

0

58 950

0

0

58 950

 

0

3 684

0

0

3 684

 

0

55 266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám

8 052 837

32 061 870

9 984 602

0

30 130 105

 

0

0

0

0

0

 

8 052 837

30 130 105

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Ostatné pôžičky

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok

51 799 123

994 871

15 934 245

0

36 859 749

 

0

0

0

0

0

 

51 799 123

36 859 749

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

Dlhodobý finančný majetok spolu

59 851 960

33 056 741

25 918 847

0

66 989 854

 

0

0

0

0

0

 

59 851 960

66 989 854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neobežný majetok spolu

59 851 960

33 115 691

25 918 847

0

67 048 804

 

0

3 684

0

0

3 684

 

59 851 960

67 045 120

 

 

 

 

2. Zásoby

 

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia netvorila opravné položky k zásobám.

 

 

3. Pohľadávky

 

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia netvorila opravné položky k pohľadávkam.

 

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

31. 12. 2021

 

31. 12. 2020

 

 

EUR

 

EUR

Pohľadávky v lehote splatnosti

 

69 013

 

2 610 098

Pohľadávky po lehote splatnosti

 

263 646

 

0

Spolu

 

332 659

 

2 610 098

 

 

4. Odložená daňová pohľadávka

 

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

31. 12. 2021

 

31. 12. 2020

 

 

EUR

 

EUR

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou                                                    

 

 

 

 

– odpočítateľné

 

243 414

 

0

– zdaniteľné

 

0

 

0

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

 

5 145 250

 

5 295 083

Nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky

 

0

 

0

Sadzba dane z príjmov (v %)

 

21

 

21

Odložená daňová pohľadávka

 

1 131 619

 

1 111 967

Vykázaná dložená daňová pohľadávka

 

936 117

 

720 905

 

 

Odložená daňová pohľadávka sa vykázala vo výške, v ktorej je pravdepodobné, že sa v budúcnosti využije.

 

 

 

 

EUR

Stav k 31. decembru 2021

 

936 117

Stav k 31. decembru 2020

 

720 905

Zmena

 

 

215 212

z toho:

 

 

 

 – zaúčtované do výsledku hospodárenia

 

215 212

 – zaúčtované do vlastného imania

 

0

 

5. Finančné účty

 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a bežné účty v banke. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

 

6. Časové rozlíšenie

 

 

 

31. 12. 2021

 

31. 12. 2020

 

 

 

EUR

 

EUR

Náklady budúcich období - dlhodobé

 

 

 

 

 

Ostatné služby

 

55 123

 

23 375

Spolu náklady budúcich období - dlhodobé

 

55 123

 

23 375

 

 

 

 

 

 

Náklady budúcich období - krátkodobé

 

 

 

 

 

Poradenské služby

 

19 402

 

19 402

 

Ostatné služby

 

110

 

321

 

Poistenie

 

90 627

 

89 068

Spolu náklady budúcich období - krátkodobé

 

110 138

 

108 791

 

 

 

 

 

 

Spolu príjmy budúcich období - dlhodobé

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Spolu príjmy budúcich období - krátkodobé

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

165 261

 

132 166

 

 

7. Vlastné imanie

 

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2021 je 25 000 EUR (k 31. 12. 2020: 25 000 EUR).

 

Spoločnosť rozhodnutím jediného akcionára dňa 1. 4. 2020 zmenila právnu formu z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

 

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

 

Účtovná strata za rok 2020 vo výške 3 345 280 EUR bola vysporiadaná takto:

 

 

 

 

EUR

Zo zákonného rezervného fondu

 

 

0

Zo štatutárnych a ostatných fondov

 

 

0

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

 

 

0

Úhrada straty spoločníkmi

 

 

0

Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov

 

 

3 345 280

Iné

 

 

0

Spolu

 

 

3 345 280

 

 

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2021 vo výške straty 1 629 584 EUR rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2022. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

 

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov 1 629 584 EUR.

 

Spoločnosť je podľa Obchodného zákonníka povinná tvoriť zákonný rezervný fond pri svojom vzniku vo výške minimálne 10 % základného imania. Každoročne ho dopĺňa o sumu vo výške minimálne 10 % z čistého zisku, maximálne do výšky 20 % základného imania.

 

 

8. Rezervy

 

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Stav

 

 

 

Zúčtovanie

 

Zúčtovanie

 

Stav

 

 

k 1. 1. 2021

 

Tvorba

 

(použitie)

 

(zrušenie)

 

k 31. 12. 2021

 

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

Dlhodobé rezervy:

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé rezervy, z toho:

12 259

 

15 833

 

12 259

 

0

 

15 833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné rezervy krátkodobé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overenie účtovnej závierky

12 259

 

15 833

 

12 259

 

0

 

15 833

 

 

12 259

 

15 833

 

12 259

 

0

 

15 833

 

Ostatné rezervy krátkodobé spolu

12 259

 

15 833

 

12 259

 

0

 

15 833

 

 

 

9. Záväzky

 

Záväzky (okrem záväzkov z emitovaných dlhopisov a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

 

 

 

31. 12. 2021

 

31. 12. 2020

 

 

EUR

 

EUR

Záväzky po lehote splatnosti

 

0

 

611 911

Záväzky v lehote splatnosti

 

48 982 449

 

33 683 770

 

 

48 982 449

 

34 295 681

 

 

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2021 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Účtovná hodnota

 

Menej ako 1 rok

 

1 – 5 rokov

 

Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

 

19 792

 

19 792

 

0

 

0

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

 

9 753 447

 

7 645 642

 

2 107 805

 

0

Čistá hodnota zákazky

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé prijaté preddavky

 

39 207 219

 

0

 

39 207 219

 

0

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

0

 

0

 

0

 

0

Vydané dlhopisy

 

60 473 400

 

0

 

60 473 400

 

0

Iné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči zamestnancom

 

1 082

 

1 082

 

0

 

0

Záväzky zo sociálneho poistenia

 

655

 

655

 

0

 

0

Daňové záväzky a dotácie

 

254

 

254

 

0

 

0

Záväzky z derivátových operácií

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Krátkodobé rezervy

 

15 833

 

15 833

 

0

 

0

 

 

109 471 682

 

7 683 258

 

101 788 424

 

0

 

Dlhodobé prijaté preddavky vo výške 39 207 219 EUR súvisia so zmluvami o budúcom predaji bytov projektu Eurovea 2. Po dokončení projektu budú preddavky zúčtované s pohľadávkami spojenými s predajom bytov.

 

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Účtovná hodnota

 

Menej ako 1 rok

 

1 – 5 rokov

 

Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

 

4 018

 

4 018

 

0

 

0

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

 

3 414 162

 

3 086 152

 

328 010

 

0

Čistá hodnota zákazky

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé prijaté preddavky

 

30 877 501

 

0

 

30 877 501

 

0

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

0

 

0

 

0

 

0

Vydané dlhopisy

 

57 185 248

 

0

 

57 185 248

 

0

Iné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči zamestnancom

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky zo sociálneho poistenia

 

0

 

0

 

0

 

0

Daňové záväzky a dotácie

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky z derivátových operácií

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Krátkodobé rezervy

 

12 259

 

12 259

 

0

 

0

 

 

91 493 188

 

3 102 429

 

88 390 759

 

0

 

 

10. Vydané dlhopisy

V rámci dlhodobých záväzkov Spoločnosť eviduje záväzky z vydaných dlhopisov s nulovým kupónom v celkovej menovitej hodnote 70 000 000 EUR so splatnosťou v roku 2024.

 

Informácie o vydaných dlhopisoch k 31. decembru 2021 sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

 

Názov vydaného dlhopisu

Menovitá hodnota

 

Počet

 

Emisný kurz

 

 

Splatnosť

EUROVEA BYTY2024

1 000

 

70 000

 

75,61%

 

 

12.8.2024

 

 

Výška týchto záväzkov rozdelená na istinu a alikvótny úrokový náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

Splatnosť

 

Splatnosť

 

 

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

 

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

a

 

b

c

d

 

e

f

g

Istina

 

0

60 473 400

0

 

0

57 185 248

0

Finančný náklad

 

0

0

0

 

0

0

0

Spolu

 

0

60 473 400

0

 

0

57 185 248

0

 

 

Záväzok z vydaných dlhopisov je vykázaný vo výške menovitej hodnoty poníženej o náklady budúcich období, t.j.súčasnej hodnoty záväzku.

Záväzky z vydaných dlhopisov sú podriadeným záväzkom k 31.12.2021.

K 31. decembru 2021 Spoločnosť nevlastní žiadne vlastné dlhopisy.

 

 

F. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

 

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

Základ

 

 

 

 

 

Základ

 

 

 

 

 

 

dane

 

Daň

 

Daň

 

dane

 

Daň

 

Daň

 

 

EUR

 

EUR

 

%

 

EUR

 

EUR

 

%

Výsledok hospodárenia pred zdanením

 

-1 844 796

 

 

 

 

 

-4 066 185

 

 

 

 

z toho teoretická daň 21 %                  

 

 

 

-387 407

 

21,00 %

 

 

 

-853 899

 

21,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňovo neuznané náklady

 

1 277 692

 

268 315

 

-14,54 %

 

2 101 589

 

441 334

 

-23,92 %

Odpočitateľné položky

 

-214 301

 

-45 003

 

2,44 %

 

-537 893

 

-112 958

 

6,12 %

Umorenie daňovej straty

 

0

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

Využitie daňových odpočtov a iných daňových nárokov

 

0

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

Daň vyberaná zrážkou

 

0

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

 

 

-781 405

 

-164 095

 

8,90 %

 

-2 502 489

 

-525 523

 

3,20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splatná daň

 

 

 

0

 

0,00 %

 

 

 

0

 

0,00 %

Odložená daň

 

 

 

215 212

 

-11,67 %

 

 

 

720 905

 

21,00 %

Celková vykázaná daň

 

 

 

215 212

 

-11,67 %

 

 

 

720 905

 

21,00 %

 

 

 

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

 

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

EUR

 

EUR

Suma odložených daní  z príjmov  účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

 

0

 

0

 

 

 

 

 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná  v bežnom účtovnom období týkajúca sa  umorenia  daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich  účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

 

0

 

930 394

 

 

 

 

 

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej  sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

 

0

 

0

 

 

 

 

 

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým  nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

 

930 962

 

931 237

 

 

 

 

 

Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania, bez účtovania na účty nákladov a výnosov

 

0

 

0

 

 

G. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

 

 

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

 

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

2021

 

2020

 

 

EUR

 

EUR

 

 

 

 

 

Služby

 

 

 

 

Paušálny poplatok za služby pri predaji bytov

 

168 825

 

4 000