Späť na novinky
04 Jul, 2024

Štatút súťaže "O vstupenky na koncert AC/DC v Bratislave"

AC_DC

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom všetkých súťaží prebiehajúcich na Instagrame JTRE: J&T REAL ESTATE, a.s. IČO:35 712 155 , so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1352/B (ďalej každý z uvedených subjektov len ako „organizátor“).

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky súťaže prebiehajúce na Instagrame JTRE. Konkrétna súťaž bude vyhlásená formou súťažného príspevku, v ktorom budú stanovené konkrétne pravidlá príslušnej súťaže spolu s výhrou. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade, ak budú pre niektorú súťaž na Facebooku JTRE definované osobitné súťažné podmienky, špecifické pre konkrétnu súťaž, považujú sa takéto špecifické podmienky za podmienky doplňujúce tieto všeobecné podmienky. V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými podmienkami a špecifickými podmienkami konkrétnej súťaže majú prednosť špecifické podmienky. Zapojením sa do ktorejkoľvek súťaže na Instagrame súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bez výhrad súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami súťaží uverejnených Facebooku JTRE.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom (dovŕšila 18 rokov veku), má vytvorený užívateľský profil na Instagrame a súhlasí s podmienkami súťaže. Súťažiacim môže byť tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, avšak takáto osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo iného oprávneného zástupcu. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a spoločnosti J&T REAL ESTATE, a.s.

1. Súťaž sa uskutoční od 4.7.2024 do 15.7.2024. 2. Úlohou súťažiaceho je napísať jeho obľúbenú skladbu, a s kým by si ju najradšej užil. Používanie viacerých identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. 4. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet príspevkov, ktoré v súvislosti so súťažou vytvoril. 5. Súťaž bude ukončená 15.7.2024 o 12:00 hod.

URČENIE VÝHERCU

Výherca resp. výhercovia budú určení spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do hry, na základe podmienky určenia výhercu stanovenej v rámci súťažného príspevku. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže s konečnou platnosťou. Vzhľadom na technické podmienky priebehu súťaží na Facebooku si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o určení výhercu v sporných prípadoch.

VÝHRA

5 výhercov získava vstupenku na koncert skupiny AC/DC Pri starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave pre dve osoby.

Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej ceny, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny. Výhra presahujúca sumu 350 EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝHRY

Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, ak sa organizátor nedohodne s výhercom inak. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, t.j. skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie o výhre do 24 hodín od odoslania informácie o výhre organizátorom a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry, nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. V prípade súťaží, kde je pre uplatnenie výhry potrebné okamžité potvrdenie výhercu, že výhru prijíma a okamžité zaslanie prípadných ďalších kontaktných údajov, je výherca povinný reagovať na oznámenie organizátora bezodkladne, najneskôr do 30 minút. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok stratu nároku na výhru bez akejkoľvek náhrady a organizátor si zároveň vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, pre ktorého platí povinnosť reagovať na oznámenie o výhre rovnako, ako je uvedené v predchádzajúcej vete.

ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži a poskytnutím svojich údajov, vrátane osobných údajov, každý súťažiaci dáva súhlas organizátorovi k spracovaniu jeho údajov v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži a na marketingové a reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na výhru. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona è. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súťažiaci v prípade získania výhry udeľuje organizátorovi súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska, fotografie a video dokumentácie z procesu odovzdania, využitia výhry a z iných aktivít spojených so súťažou (pokiaľ boli vyhotovené) na internetových stránkach a na Facebook page a Instagrame organizátora a J&T REAL ESTATE, a.s. a s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade získania výhry môže byť organizátorom požiadaný o vyhotovenie a zaslanie fotografie s výhrou, pričom v prípade jej poskytnutia súťažiaci zároveň udeľuje organizátorovi súhlas so zverejnením fotografie na internetových stránkach a na Facebook page a Instagrame organizátora a J&T REAL ESTATE, a.s. a s jej bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

Poskytnutím (sprístupnením) osobných údajov zapojením sa do súťaže na Instagrame JTRE, podľa bodu 8 týchto pravidiel, udeľuje účastník kampane ako dotknutá osoba v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov výslovný bezodplatný súhlas spoločnosti J&T REAL ESTATE, a.s. ako organizátorovi kampane (prevádzkovateľovi) na spracúvanie (vrátane zaradenia do elektronickej databázy) ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, na účely realizácie a organizácie kampane, jej prezentácie a vyhodnotenia, preverenia platnosti účasti v kampani, na zaslanie oznámenia o výhre či odovzdania odmeny v kampani. Údaje o výhercoch môžu byť zverejnené v rozsahu meno, priezvisko.

Účastník kampane súčasne vyššie uvedeným spôsobom bezodplatne udeľuje (dáva) súhlas s tým, aby tieto jeho osobné údaje boli vo vyššie uvedenom rozsahu a na vyššie uvedené účely spracovávané (vrátane zaradenia do elektronickej databázy) aj prostredníctvom organizátora kampane ako prevádzkovateľom určených a poverených tretích osôb ako ďalších sprostredkovateľov a to na základe osobitnej písomnej zmluvy uzavretej s organizátorom kampane ako prevádzkovateľom podľa § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka kampane udeľuje (dáva) účastník kampane ako dotknutá osoba dobrovoľne a bezodplatne na určenú dobu 5 rokov, pričom je možné ho kedykoľvek písomne odvolať s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania organizátorovi kampane (resp. jeho zmluvnému partnerovi). Osobné údaje sa smú spracúvať len počas určenej doby resp. kým súhlas nebude odvolaný. Po odvolaní súhlasu sa poskytnuté osobné údaje pre tento účel vymažú.
Ak sa osobné údaje účastníka kampane spracovávajú, je dotknutou osobou v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a vzťahujú sa na neho nasledujúce práva:

- Podľa čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môže účastník kampane požiadať o informácie o jeho osobných údajoch, ktoré organizátor kampane spracoval. Najmä môže získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté jeho údaje, predpokladanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo práva namietať, práva podať sťažnosť dozornému orgánu, zdroj získania jeho údajov, pokiaľ nie sú získané organizátorom kampane, o prenose do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, kde je to relevantné, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.- Podľa čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môže účastník kampane ihneď požiadať o opravu jeho nesprávnych údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov uložených u organizátora kampane.
- Podľa čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môže účastník kampane požiadať o vymazanie jeho osobných údajov uložených u organizátora kampane, za predpokladu, že spracovanie nie je potrebné na vykonávanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukázanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.- Podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), môže účastník kampane požiadať o obmedzenie spracovania jeho osobných údajov, ak napáda správnosť údajov, ak je spracovanie protizákonné, ak už organizátor kampane nepotrebuje údaje na účely spracovania, ale účastník kampane ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
- Podľa čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môže účastník kampane požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré organizátorovi kampane poskytol v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo má právo požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.
- Podľa čl. 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) účastník kampane môže súhlas udelený organizátorovi kampane kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho už organizátor kampane nebude môcť pokračovať v spracovávaní údajov na základe tohto súhlasu do budúcnosti.- Podľa čl. 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) má účastník kampane právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania (napr. súbory cookies), a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatní, ak je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, je to povolené právom Európskej Únie alebo členského štátu alebo založené na výslovnom súhlase účastníka kampane ako dotknutej osoby. Okrem vyššie uvedených práv má právo na rozhodovaní aké informácie a reklamy mu budú zasielané, právo odoprieť takéto spracovanie a právo na prednesenie jeho stanoviska.- Podľa čl. 77 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), má účastník kampane právo podať sťažovať dozornému orgánu. Môže sa obrátiť na dozorný orgán jeho obvyklého bydliska, pracoviska alebo sídla organizátora kampane. Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.
Tieto svoje práva môže účastník kampane uplatniť kontaktovaním spoločnosti J&T REAL ESTATE, a.s. na: info@jtre.sk

Osobné údaje bude spracovávať organizátor kampane, a to v elektronickej podobe vytvorením a spravovaním elektronickej databázy osobných údajov. Zabezpečenie a ochranu osobných údajov pri spracovaní bude vykonávať organizátor kampane. V prípade pochybností o dodržiavaní práv dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov účastníkov kampane sa môže každý účastník kampane ako dotknutá osoba obrátiť s vyššie uvedenými zákonnými nárokmi na organizátora kampane a jeho zmluvného partnera, prípadne sa s podnetom môže každý účastník kampane ako dotknutá osoba obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje najmä kupovanie hlasov, výmena hlasov za hlasovanie v inej súťaži, dodatočné odstraňovanie alebo upravovanie hlasov a komentárov, zapojenie sa do súťaže alebo získavanie hlasov prostredníctvom automaticky naprogramovaných skriptov alebo softvérov a pod. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži. Organizátor súťaže je oprávnený zverejniť meno vylúčeného súťažiaceho na Facebook page JTRE s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, Facebooku, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, podporované, riadené alebo inak prepojené  so spoločnosťou Facebook/Instagram. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi a nie spoločnosti Facebook/Instagram. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú, budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely. Ustanovenia týchto podmienok súťaže, prevádzkovanie, samotný priebeh a ukončenie súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook/Instagram. You understand that you are providing your information to the organizer and not to Facebook/Instagram. The information you provide will only be used for promotional purposes only.

Súvisiace články