Výročná správa za rok 2018 za JTRE Financing 3, s.r.o.