JTRE Financing, s.r.o. udelila J&T BANKE mandát k umiestneniu nových strednodobých dlhopisov

JTRE Financing, s.r.o.  („Spoločnosť“) udelila J&T BANKE mandát k umiestneniu nových seniorných zaistených dlhopisov v objeme až 60 000 000 EUR so splatnosťou v roku 2025.

Dlhopisy budú mať nulový kupón a budú vydané s emisným kurzom 71,07% . Dlhopisy nemôžu byť predčasne splatené v prvom roku.

Dlhopisy budú zaistené ručiteľským vyhlásením.

Po získaní všetkých povolení regulatórnych orgánov plánuje Emitent verejnú ponuku v Slovenskej republike a požiada o prijatie dlhopisov k obchodovaniu na Burze cenných papierov v Bratislave.