JTRE Financing 2, s.r.o. udelila J&T BANKE mandát k umiestneniu nových strednodobých dlhopisov

JTRE financing 2, s.r.o. („Spoločnosť“) udelila J&T BANKE mandát k umiestneniu nových
5 ročných seniorných zaistených dlhopisov v objeme až 47 000 000 EUR.

Dlhopisy budú mať ročný kupón vo výške 4,50 %, ktorý bude vyplácaný ročne. Dlhopisy
nemôžu byť predčasne splatené v prvom roku. Dlhopisy budú zaistené ručiteľským
vyhlásením.

Po získaní všetkých povolení regulatórnych orgánov plánuje Emitent verejnú ponuku v
Slovenskej republike a požiada o prijatie dlhopisov k obchodovaniu na Burze cenných
papierov v Bratislave.