Informácia o spracúvaní osobných údajov a Privacy Policy

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÁ V ZMYSLE §15 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vzhľadom k tomu, že:

 1. spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1352/B (ďalej len „J&T REAL ESTATE“), v rámci svojej obchodnej činnosti poskytuje obchodné poradenstvo v oblasti podpory a administrácie predaja nehnuteľností, služby v oblasti marketingu a ďalšie obchodné činnosti, čím spĺňa definíciu prevádzkovateľa v zmysle §6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),
   
 2. J&T REAL ESTATE prevádzkuje internetovú stránku www.jtre.sk, informuje týmto J&T REAL ESTATE dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v zmysle §15 Zákona o ochrane osobných údajov:

      1.  Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom je spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1352/B

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb, najmä zabezpečenie informovania dotknutých osôb o predávaných nehnuteľnostiach, dodanie požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke alebo reakcie na otázky dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov je aj následná marketingová činnosť, ktorá je realizovaná prostriedkami priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami a pod.

 1. Zoznam osobných údajov alebo ich rozsah:

a) meno a priezvisko,
b) emailová adresa,
c) telefónne číslo.

      4.  Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje:

Osobné údaje získava sprostredkovateľ J&T REAL ESTATE so súhlasom dotknutej osoby na základe vyplnenia registračného formulára na internetovej stránke a jeho odoslanie správcovi internetovej stránky (J&T REAL ESTATE). Dotknutá osoba pri registrácii vyplní krstné meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo. Povinným údajom je iba emailová adresa, informácie alebo odpovede na otázky odošle J&T REAL ESTATE na zadanú emailovú adresu. V prípade, ak poskytnuté údaje nemožno vcelku považovať za osobné údaje (nie sú priraditeľné konkrétnej fyzickej osobe), eviduje ich J&T REAL ESTATE na účely priameho marketingu na anonymnej báze.

 1. Tretie strany resp. okruh tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Formy zverejnenia osobných údajov. Tretie krajiny, do ktorých bude uskutočnený prenos osobných údajov:
  Osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretím stranám, okrem povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov. Osobné údaje sa nezverejňujú. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
   
 2. Poučenie o právach dotknutej osoby:

  Dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov má práva v rozsahu definovanom v § 28 až § 30 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:

  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,

  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,

  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,

  e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,

  g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,

  h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, ďalej využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, ako aj poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Dotknutá osoba má pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

PRIVACY POLICY (ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA)

1. Kto zodpovedá za ochranu vašich dát

J&T REAL ESTATE, a. s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1352/B (ďalej len „J&T REAL ESTATE“), v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje a spravuje túto internetovú stránku. Zaväzuje sa prijať plnú zodpovednosť za ochranu vašich osobných údajov. Bližšie sa o problematike ochrany osobných údajov dočítate v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

2. Aké údaje sa zbierajú

Celá naša činnosť je založená na prísnych etických zásadách a zaväzujeme sa chrániť súkromie všetkých návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu spôsob, akým zhromažďujeme a uchovávame informácie, závisí od toho, akým spôsobom sú využívané naše webové stránky a súvisiace služby.

2.1. Údaje zhromaždené prostredníctvom interakcie s nami

Na našich webových stránkach môžu byť využité rozličné technológie s cieľom zlepšiť ich, aby boli užívateľsky komfortnejšie, praktické a bezpečné. Tieto technológie môžu viesť k automatickému zhromažďovaniu dát nami alebo tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby v oblasti informačných technológií. Príkladmi takýchto technológií sú cookies, Flash cookies a nástroje web analytics.

2.1.1. Dáta Click-stream

Návšteva niektorej z našich webových stránok znamená, že z vášho prehliadača sa na náš server prenášajú dáta. Tieto dáta nám umožňujú optimalizovať naše služby a zlepšiť vašu skúsenosť s webovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú u nás alebo u tretích strán, ktoré nám poskytujú služby v oblasti informačných technológií. V žiadnom prípade tieto dáta nespracúvame tak, aby boli priraditeľné konkrétnej osobe. Tieto dáta môžu zahŕňať najmä nasledovné:

 • IP adresu návštevníka
 • dátum a čas jeho návštevy
 • referenčnú URL (stránku, z ktorej návštevník prišiel)
 • podstránky navštívené na našej webovej stránke
 • informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)

2.1.2. Čo by ste mali vedieť o cookies

Predovšetkým... čo sú to vlastne cookies?

Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. V tomto kontexte používame z praktických dôvodov pojem "cookies" ako zastrešujúci termín pre technické pojmy ako cookies, Flash cookies, webové majáky a JavaScript. Nezaberajú veľa miesta a po skončení ich platnosti sa automaticky vymažú. Platnosť niektorých cookies skončí na konci vášho konkrétneho pripojenia na internet, zatiaľ čo iné sa uložia na istý obmedzený čas.

Po druhé... prečo cookies používame?

Využívame cookies, aby bola vaša návšteva stránky čo najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú rôzne funkcie. Niektoré sú len na to, aby vám umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie istých jej funkcií. Iné nás informujú o spôsobe vášho prehliadania, ako napríklad keď máte problém nájsť to, čo hľadáte, takže vďaka nim môžeme našu stránku zlepšovať a zaistiť, aby bola vaša nasledujúca návšteva stránky čo najpríjemnejšia.

Ďalej... aké rozličné typy cookies využívame?

 1. POVINNÉ COOKIES sú nevyhnutné a pomáhajú vám orientovať sa na stránke, presúvať sa na nej a zobrazovať isté jej funkcie.
 2. FUNKČNÉ COOKIES sú tu pre ešte pohodlnejšie prehliadanie.
 3. VÝKONNOSTNÉ COOKIES nám pomáhajú pochopiť nákupné správanie našich návštevníkov. Vďaka tomu môžeme neustále zdokonaľovať našu webovú stránku, aby sa vám na nej ešte ľahšie a príjemnejšie pohybovalo.
 4. INTERAKČNÉ COOKIES sa využívajú na vyjadrenie vášho názoru. Veľmi radi by sme poznali váš názor na naše produkty, webovú stránku a nás vo všeobecnosti. Tieto cookies vám umožnia náš obsah "lajkovať" alebo ho odporúčať na sociálnych sieťach.

A nakoniec...čo keď sa vám cookies nepáčia?

Môžete si zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby mazal alebo bránil ukladaniu cookies bez vášho súhlasu v počítači či mobilnom zariadení. Sekcia "Pomoc" vo vašom prehliadači by vám mala poskytnúť informácie o nastaveniach cookies.

2.2. Údaje, ktoré poskytujete

Okrem dát, ktoré sa zbierajú automaticky, spracúvame aj údaje, ktoré ste nám poskytli vy. Medzi ne patria (nielen) tieto:

 • Vaše kontaktné údaje, vrátane vášho krstného mena a priezviska, adresy, emailovej adresy a prípadne aj vášho telefónneho čísla. Vašu emailovú adresu a (prípadne) aj telefónne číslo potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať s otázkami alebo informáciami;
 • Ak ste kontaktovali Oddelenie obchodu, podrobnosti tejto komunikácie a jej históriu.

Pre všetky tieto údaje platí, že ste nám danú informáciu poskytli vy, dobrovoľne. Tieto informácie využívame na účely popísane v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

Vaše kontaktné údaje, najmä emailovú adresu, budeme využívať na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb J&T REAL ESTATE. J&T REAL ESTATE propaguje aj tovary a služby spoločností, ktorým poskytuje obchodné poradenstvo a sprostredkovanie na základe zmluvy. Poskytnutím kontaktných údajov súhlasíte s ich využitím na účely priameho marketingu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

3. Ako používame zozbierané údaje

Vaše údaje budeme využívať na účely spojené s vašimi dotazmi a rezerváciami.

Ak ste nám svoje údaje poskytli v súvislosti s propagačnou akciou, podujatím, (mobilnou) aplikáciou atď., môžeme vám zasielať e-maily alebo iné správy týkajúce sa služieb, ktoré ste požadovali.

Ak ste kontaktovali Oddelenie obchodu, použijeme vaše osobné údaje (vrátane vašej histórie takýchto kontaktov) na to, aby sme dokázali spracovať vašu požiadavku a poskytnúť vám tie najlepšie služby.

Ak ste nám poskytli vaše údaje v súvislosti s nejakou akciou, produktom alebo službou, budeme vás informovať o podobných produktoch a službách. Môžeme vás kontaktovať aj s cieľom získať spätnú väzbu o vašej spokojnosti, produktmi alebo službami. V prípade nedokončeného nákupného procesu vám pošleme pripomienku. Kedykoľvek sa môžete bezplatne odhlásiť z možnosti získavania takýchto upozornení tak, že kliknete na link v príslušnom e-maili alebo inom odkaze (pozri podrobnosti nižšie v odseku 5).

Môžeme vás kontaktovať s využitím vami poskytnutých kontaktných údajov (vrátane bežnej pošty, e-mailu, SMS, telefónu alebo akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom) na marketingové či reklamné účely alebo za účelom prieskumu názorov zákazníkov J&T REAL ESTATE. To zahŕňa napríklad informácie týkajúce sa produktov alebo pravidelné newslettre spoločnosti. Aby sme vás mohli kontaktovať s informáciami, ktoré by vás mohli obzvlášť zaujímať, vaše klikanie na newslettery a otváranie jednotlivých zobrazovaných výsledkov, správanie pri internetovom surfovaní (web tracking), typy newsletterov, ktoré odoberáte, vaša účasť na propagačných akciách a podujatiach, interakcia s mi coach a vaše využívanie (mobilných) aplikácií sa bude vyhodnocovať, analyzovať a používať na vyššie spomenuté účely. V sekcii 5 nájdete informácie o vašich právach, napríklad ako môžete stiahnuť svoj súhlas s využitím údajov alebo ako môžete svoje údaje korigovať.

4. Zverejnenie informácií

Jednou z našich hlavných zásad je, že budeme s vašimi údajmi zaobchádzať veľmi pozorne a zachováme ich dôvernosť. Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám. Vaše údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v prípade, že to vyžaduje zákon. Za predpokladu, že je to v súlade s platným právom, môžeme vaše dáta prenášať do iných spoločností J&T REAL ESTATE.

Môžeme tak urobiť prostredníctvom poskytovateľov služieb alebo spracovávateľov údajov, ktorí konajú v mene J&T REAL ESTATE alebo jej spoločností. Tieto služby môžu zahŕňať hostingové a údržbové služby, analytické služby, služby v oblasti e-mailovania. Týmto tretím stranám sa udeľuje prístup k tým osobným údajom, ktoré potrebujú na výkon konkrétnej služby. Poskytovatelia služieb a spracúvatelia údajov sú zmluvne viazaní, aby narábali s takýmito informáciami v najprísnejšej dôvernosti. Taktiež majú zmluvne zakázané využívať tieto údaje na iný účel než je to vyžadované v rámci ich povinností. Aplikujeme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sme zaručili, že naši poskytovatelia služieb a spracúvatelia pracujúci v mene J&T REAL ESTATE alebo jej spoločností, budú chrániť dôvernosť vašich údajov. Zoznam spoločností, ktorým môžu byť vaše údaje poskytnuté spolu s právnym základom tohto poskytnutia, je uvedený v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

V určitých prípadoch môžeme poskytnúť našim partnerom neosobné údaje v anonymnej forme. Medzi tieto neosobné údaje patria napríklad informácie o počte návštevníkov internetových stránok alebo (mobilnej) aplikácie počas určitej doby. Tieto informácie sú zvyčajne zverejnené iba v "súhrnnej" podobe.

5. Vaše práva

Ak nám poskytnete svoje údaje prostredníctvom našej webovej stránky alebo iného kanálu, deje sa tak na absolútne dobrovoľnej báze. Keďže transparentnosť a fair play sú pre nás obzvlášť dôležité hodnoty, ponúkame viaceré možnosti (v závislosti od konkrétnych okolností), aby sme vám pomohli udržať si kontrolu nad vašimi údajmi. Medzi takéto možnosti môže patriť aj zobrazovanie a upravovanie vašich dát v online režime. Takisto môže ísť o možnosť odhlásiť sa zo služieb.

5.1 Právo na námietku a zrušenie odberu

E-maily, ktoré vám zasielame a ktorých súčasťou je napríklad newsletter alebo iný marketingový obsah, vždy obsahujú možnosť odhlásiť sa z odoberania takýchto e-mailov – stačí vykonať pokyny v danej e-mailovej správe. Ak už nemáte záujem dostávať od nás e-maily, stačí kliknúť na odhlasovací link a my vám ich s okamžitou platnosťou prestaneme zasielať.

5.2. Právo požadovať informácie

Máte právo kedykoľvek byť informovaní o údajoch, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, o ich pôvode a ich príjemcoch, a taktiež o účele, za akým sa uchovávajú. Informácie o uchovávaných údajoch získate prostredníctvom kontaktných údajov z nižšie uvedenej sekcie Kontaktné informácie.

5.3. Právo vyžadovať opravu

Máte právo vyžadovať opravu, doplnenie alebo blokáciu údajov, ktoré o vás uchovávame. Najneskôr do30 dní od prijatia vašej žiadosti vás upovedomíme, či a v akom rozsahu vašej žiadosti vyhovieme. Ak z akýchkoľvek dôvodov vašej žiadosti nevyhovieme, budeme vás o týchto dôvodoch informovať.

6. Bezpečnosť informácii a integrita dát

Vždy prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému používaniu, prezradeniu alebo prístupu, najmä ak spracovanie zahŕňa prenos údajov v sieti, a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracovania a zneužitia.

7. Sociálne siete

Naša webová stránka a (mobilné) aplikácie vám ponúkajú funkciu Social Plug-in spojenú s rôznymi sociálnymi sieťami. Ak sa rozhodnete pre interakciu so sociálnou sieťou, vaša aktivita na našej webovej stránke alebo (mobilnej) aplikácii bude tiež sprístupnená sociálnym sieťam ako Facebook a Twitter.

Ak ste prihlásení do niektorej z nich počas návštevy našej webovej stránky alebo (mobilnej) aplikácie, sociálna sieť môže túto informáciu pridať na váš profil. Ak využívate nejaké doplnky pre sociálne siete, tieto informácie sa odošlú na sociálnu sieť. V prípade, že si neželáte takýto dátový prenos, odhláste sa z konta na svojej sociálnej sieti skôr, ako navštívite našu webovú stránku alebo (mobilné) aplikácie.

Nemáme vplyv na prenos a zber dát prostredníctvom doplnkov pre sociálne siete. Preštudujte si zásady ochrany súkromia, ktoré tieto sociálne siete dodržiavajú, aby ste mali podrobné informácie o zbere a presune osobných údajov a o tom, aké práva máte a ako si môžete zabezpečiť dostatočné nastavenia ochrany súkromia.

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter: http://twitter.com/privacy
Google +: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

8. Geolokalizačné služby

V rámci niektorých našich (mobilných) aplikácii ponúkame využívania lokalizačných služieb ako napríklad Google Maps a Bing Maps. Ak používate tieto (mobilné) aplikácie, môžu získavať informácie o vašej aktuálnej polohe (napr. signály GPS zaslané mobilným zariadením) alebo informácie, ktoré môžu byť na jej zistenie použité. Vo všeobecnosti si lokalizačné služby môžete aktivovať alebo deaktivovať vo vašom zariadení alebo nastavení prehliadača.

9. Technológie opätovného nasmerovania

Naša webová stránka a (mobilné) aplikácie používajú technológie presmerovania. To nám umožňuje zobraziť našim návštevníkom, ktorí už niekedy prejavili záujem o náš obchod a výrobky, naše reklamy na partnerských stránkach. Veríme, že zobrazovanie personalizovaného reklamného obsahu vychádzajúce zo záujmu zákazníkov je pre nich príťažlivejšie, než reklama bez osobného prepojenia.

Spolupracujeme tiež s inými spoločnosťami, ktoré využívajú túto technológiu za účelom poskytovania reklamy v našom mene na internete. Tieto spoločnosti môžu zbierať informácie o návštevách na našej webovej stránke alebo v (mobilných) aplikáciách a tiež o vašej interakcii s našou komunikáciou vrátane reklamy.

Technológie opätovného nasmerovania analyzujú vaše cookies a zobrazujú vám reklamu vychádzajúcu z vášho predchádzajúceho správania sa pri surfovaní. Ďalšie informácie o cookies nájdete v sekcii 2 týchto Privacy Policy.

10. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo našej stratégie ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovenská republika

info@jtre.sk
tel.: +421 2 5941 8200